Siyasi Lider Söylemlerinin Vatandaşların Siyasi Parti Tercihi Üzerindeki Olası Etkileri: 2011 Genel Seçimlere Yönelik Bir Alan Araştırması

Rukiye Saygılı

Öz


Demokratik toplumlarda siyasi partiler, seçimleri kazanmak için yarışlar. Seçimler, hem siyasi partilerin geleceği hem de toplumun geleceği üzerinde etkili ve yön verici oldukları için, her bir siyasi parti, seçmen tercihini etkileyebilmek amacıyla yoğun çaba sarf etmektedirler. Nitekim bir siyasi partinin iktidar partisi mi yoksa muhalefet partisi mi olacağına seçmenler karar vermektedir. Bu açıdan siyasi partiler açısından seçmenlerin oy verme davranışları üzerinde hangi faktörlerin nasıl bir etki ettiğini bilmek büyük önem taşımaktadır. Dolaysıyla siyasi partiler, seçmen tercihinde etkili olan faktörlerin neler olabileceği konusunda kamuoyu araştırma şirketlerine anketler yaptırmaktadırlar. Konuya ilişkin anket çalışmalarının sayısı hayli yüksektir. Ancak buna karşılık akademik çalışmaların sayısı hayli düşüktür. Türk seçmeninin oy verme davranışını etkileyen faktörlerin neler olduğu sorusu akademik çalışmalara son yıllarda konu olmaya başlamıştır. Türkiye’de mevcut çalışmaların çoğu, siyasi iletişim ve etkin kampanya planlamasına ilişkindir. Aday imajı ve bu kapsamda adayların söylemlerinin seçmenlerin oy verme davranışı üzerinde etkisi olup olmadığı sorusu, araştırmalarda yeni yeni gündeme gelmektedir. Araştırmalar, seçmen davranışını etkileyen birçok faktörün bulunduğunu ve bunlar arasında liderlerin söylemlerinin de seçmen davranışlarını etkileyici faktörler arasında yer aldığına işaret etmektedir.

                Bu araştırma, 2011 Genel Milletvekili Seçimlerinde siyasi parti liderlerinin söylemlerinin ve özellikle de siyasi rakiplerine ilişkin çeşitli vesilelerle kullandıkları söylemlerinin seçmen davranışı üzerindeki olası etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye’deki toplam seçmen nüfusunu temsil edecek şekilde belirlenen 50 ilden tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 5000 kişi ile yüz yüze görüşmek suretiyle anket gerçekleştirilmiştir.

Anahtar sözcükler: Siyasi sistem, siyasi imaj, siyasi lider, siyasi söylem.

Anahtar Kelimeler


Siyasi Lider; Siyasi İmaj

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aydın Kılıç, E. “Seçmen tercihinde İmaj Faktörü: Siyasi Parti ve Aday İmajı Karşılaştırmasına Yönelik Bir Alan Araştırması”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, S. 36/Bahar 2013, ss. 46-72.

Bennett, W. L. Politik İllizyon ve Medya (Çev. Seyfi Say), İstanbul, Nehir Yayınları, 2000.

Damlapınar, Z. ve Balcı Ş. “Seçmenin Zihnindeki Aday İmajını Belirleyen Etkenler: 28 Mart 2004 Yerel Seçimleri Alan Araştırması”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 4(1), 2005,ss. 58-79.

Erdoğan M. “Başbakanlık Hükümeti Mi?”, AÜSBF Dergisi, C. XLIV, N. 3-4, 1989, ss. 229-247.

Fidan, M. Siyasette Güvenilirlik İmajı, Konya, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, No:04, 2000.

Foucault, M. Bilginin Arkeolojisi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları,2011.

Gökce O. İçişleri Bakanlığı ve Mülki İdare Amirlerinin Medya Algısı, Ankara, Türk İdari Araştırmalar Vakfı Yayınları (TİAV),2014.

Gökce O. İletişim: Nasıl Daha İyi Anlar ve Anlaşırım, Konya, Çizgi Kitapevi,2013.

Gökce O. Siyaset Sosyolojisi, Konya, Çizgi Kitapevi,2013.

Gökce O. ve Bulduklu Y. (2012). “Possible Effects of the Leaders on Voter’s Preferences”, Humanities and Social Sciences Review, ISSN: 2165-6258, Volume 1, Number 04.

Okay A. Kurum Kimliği (1. Baskı), Ankara, Mediacat Yayınları,1999.

Sözen E. Söylem, Belirsizlik, Mübadele, Bilgi/Güç ve Refleksivite, Paradigma Yayınları, İstanbul, 1999.

Trent S. J., Friedenberg, R.V. Political Campagin Communication, New York, Prager,1983.

Yıldız N. Liderler, İmajlar, Medya, Ankara, Phoenix Yayınları,2002.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.