Türkiye’de NEET Gençliği Sorunsalına Çözüm: NEET İzleme Merkezlerinin Oluşturulması

Mehmet TATAR, Mustafa ÖZTÜRK

Öz


NEET, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençleri ifade eden bir kavramdır. NEET gençliği son yıllarda birçok ülkede ve Türkiye'de bir sorun haline gelmiştir. Literatür incelendiğinde, Türkiye'de NEET üzerine yapılan akademik çalışmaların sınırlı sayıda olması bu çalışmayı gerekli kılmıştır. TÜİK verilerine göre 2014 yılında 2 milyon 914 bin olan NEET sayısı 2022 yılında 2 milyon 900 bine, %24,9 olan NEET oranı ise %24,2'ye gerilemiştir. Yüksek NEET oranları, iş bulmanın daha zor olduğu anlamına gelmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, NEET gençlerin çalışma hayatındaki sorunlarını ve ihtiyaçlarını görünür kılmak ve bu konuda sorun çözücü mekanizmaları harekete geçirmektir. Heterojen bir yapıya sahip olan NEET'in oluşumunda bireyin kişisel ve fiziksel özellikleri, eğitim, aile, çevre ve işgücü piyasası gibi faktörler etkin rol oynamaktadır. Bu gençlerin doğru yönlendirilmeleri ve işgücü piyasasına girebilecek niteliklere sahip olmalarını sağlamak için sürdürülebilir politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda İŞKUR, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençleri işgücü piyasasına kazandırmak ve istihdamlarına katkı sağlamak için önemli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ancak NEET sadece İŞKUR'un bir sorunu değildir. NEET gençliği sorunu, ilgili tüm aktörlerin işbirliği ile çözüm bulacaktır. Bu nedenle, gençlere gerekli rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanması için NEET izleme merkezleri kurulmalıdır. Araştırmada NEET gençlerinin topluma yeniden entegrasyonu için çözüm önerileri geliştirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Türkiye, NEET, İşsizlik, İŞKUR

Tam Metin:

PDF

Referanslar


The Shanghai Cooperation Organisation. (2006). Strategic Comments, 12(6), 1-2.

(2022). https://www.nato.int/nato-welcome/index_tr.html. adresinden alınmıştır

Consensus decision-making at NATO . (2022a). NATO Resmi Web Sitesi: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49178.htm. adresinden alınmıştır

Aaker, D. (1991). Managing Brand Equity: Capitalizing on the Value of a Brand Name. Mac Millan Inc.

Ab Hamid, M., Sami , W., & Mohmad Sidek, M. (2017). Discriminant validity assessment: Use of Fornell & Larcker criterion versus HTMT criterion. Journal of Physics: Conference Series 890 (s. 1-6). IOP Publishing. doi:10.1088/1742-6596/890/1/012163

Açar, E., & Güneş, C. (2023, s. 57). OECD Ülkelerinde Makroekonomik Faktörlerin Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlerin Oranına Etkisi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 11(31), 56-65.

Ak, Y., & vd. (2021). Türkiye'de Eğitim, İstihdam ve Yetiştirmede Olmayan Gençler. (L. Şahin, & vd., Dü) İstanbul Üniversitesi. doi:DOI: 10.26650/B/SS46.2021.014.01

Akbarzadeh, S. (2015). Iran and the Shanghai Cooperation Organization: Ideology and Realpolitik in Iranian Foreign Policy. Australian Journal of International Affairs, 69(1), 88-103.

Akrout, H., & Nagy, G. (2018). Trust and commitment within a virtual brand community: The mediating role of brand relationship quality. Information & Management, 55(8). doi:https://doi.org/10.1016/j.im.2018.04.009

Aktürk, Ş. (2012). NATO Neden Genişledi? Uluslararası İlişkiler Kuramları Işığında NATO’nun Genişlemesi ve ABD-Rusya İç Siyaseti. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 9(34), 73-97.

Ambrosio, T. (2008). Catching the ‘Shanghai Spirit’: How the Shanghai Cooperation Organization Promotes Authoritarian Norms in Central Asia. Europe-Asia Studies, 60(8), 1321-1344.

Ambrosio, T. (2017). The Architecture of Alignment: The Russia–China Relationship and International Agreements. Europe-Asia Studies, 69(1), 110-156.

Andrew, J. D. (2010). Büyük sinema kuramları. (Z. Atam, Çev.) Doruk Yayınları.

Aris, S. (2009). The Shanghai Cooperation Organization: ‘Tackling the Three Evils’. A Regional Response to Non-traditional Security Challenges or an Anti-Western Bloc? Europe-Asia Studies, Cilt 61, No. 3, ss. 457-482., 61(3), 457-482.

Aris, S. (2012). The Response of the Shanghai Cooperation Organisation to the Crisis in Kyrgyzstan. Civil Wars, 14(3), 451-476.

Aris, S., & Snetkov, A. (2013). Global Alternatives, Regional Stability and Common Causes: the International Politics of the Shanghai Cooperation Organization and its Relationship to the West. Eurasian Geography and Economics, 54(2), 202-226.

Arnheim, R. (2007). Görsel düşünme (1 b.). (R. Öğdül, Çev.) Metis Yayınları.

Asmus, R. D., L., K. R., & Larrabee, F. S. (1993). Building A New NATO. Foreign Affairs: https://www.foreignaffairs.com/articles/southeastern-europe/1993-09-01/building-new-nato adresinden alınmıştır

Ban, Ü. (2013, s. 38, Ekim-Kasım-Aralık). Türkiye'de İstihdam. İstihdamda 3İ Dergisi(11), 38-43.

Bardakçı, S., & Gürbüz, R. (2020). Marka güven ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1684-1692. doi:https://doi.org/10.20491/isarder.2020.937

Barfield, O. (2018). Anlamın yeniden keşfi ( 1 b.). (T. Uluç, Çev.) Ketebe Yayınları.

Barsell, D., Everhart , R., & Perrin, P. (2020). Refining the factor structure of the all aspects of health literacy scale. Am J Healthy Behav., 44(2), 118-128. doi:10.5993/AJHB.44.2.1

Baubek vd., S. (2015). Shanghai Cooperation Organization and its Activities in Ensuring Human and Social Security. Anthropologist, 22(3), 510-517.

Baudelaire, C. (2013). Modern hayatın ressamı (7 b.). (A. Berktay, Çev.) İletişim Yayınları.

Berlin, I. (2004). Romantikliğin kökleri (1 b.). (M. Tunçay, Çev.) Yapı Kredi Yayınları.

Bıçakcı, S. (2014). NATO’nun Gelişen Tehdit Algısı: 21. Yüzyılda Siber Güvenlik. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 10(40), 101-130.

Bingel, Z. K. (2009). 'Haptik'in tasarımı' tasarım aşamalarında haptik etmenler (Yayımlanmış doktora tezi). Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Bingöl, O. (2012). NATO’nun Yeni Stratejik Konsepti, Türkiye ve Afganistan. M. S. Erol, & E. Efegil içinde, Türk Dış Politikasında Güvenlik Arayışları: Temel Faktörler, Kavramlar, Süreç ve Gelişmeler. Barış Kitap. .

Biresselioğlu, M. E. (2012). NATO’nun Değişen Enerji Güvenliği Algısı: Türkiye’nin Olası Konumu. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 9(34), 227-252.

Bonitzer, P. (1995). Bakış ve ses (1 b.). (İ. Yaşar, Çev.) Yapı Kredi Yayınları.

Bonitzer, P. (2011). Kör alan ve dekadrajlar (2 b.). (İ. Yavaş, Çev.) İstanbul: Metis Yayıncılık.

Brownlee, J. (2017). The Limited Reach of Authoritarian Powers. Democratization, 24(7), 1326-1344.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (16 b.). Pegem Akademi Yayınları.

Can, İ. (2019). Güveni nasıl tanımlayabiliriz? Ya da sosyal bilimlerin konusu olarak güven. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(41), 46-59.

Caparini, M. (2002). Security Sector Reform and NATO and EU Enlargement, SIPRI Yearbook 2003: Armaments. Disarmament and International Security, 237-260.

Cevizci, A. (1999). Paradigma felsefe sözlüğü (3 b.). Paradigma Yayınları.

Chomsky, N. (2017). Güç Kimin Elinde? İnkılâp Kitabevi.

Chung, C.-p. (2004). The Shanghai Co-operation Organization: China’s Changing Influence in Central Asia. The China Quarterly, 180, 990-993.

Chung, C.-p. (2004). The Shanghai Co-operation Organization: China’s Changing Influence in Central Asia. The China Quarterly, 180, 990-993.

Chung, C.-p. (2006). China and the Institutionalization of the Shanghai Cooperation Organization. Problems of Post-Communism, Cilt 53, No. 5, ss. 3-14., 53(5), 3-14.

Clarke, M. (2018). The Belt and Road Initiative: Exploring Beijing’s Motivations and Challenges for its New Silk Road. Strategic Analysis, 42(2), 84-102.

Coning, d. C. (2006). “The Future of Peacekeeping in Africa”, Peacekeeping- Peacebuilding Preparing For The Future. FIIA Report 14, Finland: Otamedia Oy.

Cooper, A. F., & Stubbs, R. (2017). Contending Regionalisms: Hubs and Challengers in the Americas and the Asia-Pacific. The Pacific Review, 30(5), 615-632.

Cox, D., & Levine, M. (2018). Filmle düşünmek felsefe yapmak ve film izlemek (1 b.). (O. Orhangazi, Çev.) Ankara: Ütopya Yayımcılık.

Crary, J. (2004). Gözlemcinin teknikleri, on dokuzuncu yüzyılda görme ve modernite (1 b.). (E. Daldeniz, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Crosston, M. (2013). The Pluto of International Organizations: Micro- Agendas, IO Theory, and Dismissing the Shanghai Cooperation Organization. Comparative Strategy, 32(3), 283-294.

Çolakoğlu, E. (2015). NATO’nun Çevreye İlişkin Rolü. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(33), 101-112.

Çolakoğlu, S. (2004). Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Geleceği ve Çin. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 1(1), 173-197.

ÇSGB. (2021 - 2023). Ulusal Genç İstihdam Stratejisi. https://www.csgb.gov.tr/media/86869/ulusal-genc-istihdam-stratejisi-ve-eylem-plani-2012-2023.pdf. adresinden alınmıştır

Dadabaev, T. (2014). Shanghai Cooperation Organization (SCO) Regional Identity Formation from the Perspective of the Central Asia States. Journal of Contemporary China, 23(85), 102-118.

Delgado-Ballester, E. (2004). Applicability of a brand trust scale across product categories: A multigroup invariance analysis. European Journal of Marketing, 38(5/6), 573-592. doi:https://doi.org/10.1108/03090560410529222

Delgado‐Ballester, E., & Munuera‐Alemán , J. (2005). Does brand trust matter to brand equity? Journal of Product & Brand Management, 14(3), 187-196. doi:https://doi.org/10.1108/10610420510601058

Demir, S., & Eminoğlu, A. (2018). Küresel Rekabetin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ). Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,(52), 115-142.

Doğan, N. (2005). NATO’nun Örgütsel Değişimi, 1949- 1999: Kuzey-Atlantik İttifakından Avrupa-Atlantik Güvenlik Örgütü. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 60(03), 69-108.

Doney , P., & Cannon, J. (1997). An examination of the nature of trust in buyer-seller relationships. Journal of Marketing, 61(2), 35-51. doi:https://doi.org/10.2307/1251829

Dragan, D., & Topolšek, D. (2014). Introduction to structural equation modeling: Review, methodology and practical applications. Proceedings of the The International Conference on Logistics & Sustainable Transport. Celje, Slovenia.

Durmaz, Ş., & Okumuş, B. (2021, s. 60). İş Hayatında Kuşaklar Arası Farklılıklar ve Z Kuşağı. Pearson Journal Of Socıal Scıences & Humanıtıes, 6(16), 47-68. doi:https://doi.org/10.46872/pj.448

Dze, S. (2017). China’s Role in the New Stage of Russia’s Development of Its Eastern Regions. Problems of Economic Transition, 59(10), 768-774. .

Eide, E. B. (2006). “From peacekeeping to peacebuilding”, Peacekeeping-Peacebuilding Preparing for the Future. FIIA Report 14, Finland: Otamedia Oy.

Eminoğlu, S. D. (2018). “Küresel Rekabetin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ). Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(52), 115-142.

Eminoğlu, S. D. (2018). Küresel Rekabetin Karşılaştırmalı Bir Analizi: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ). Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,(52), 115-142.

Erdoğan, Ç. (2013, Güz). Retinal sinemadan duyusal sinemaya doğru. İletişim Çalışmaları Dergisi(4), s. 65-82.

Ersoy, P., & Gülmüş, B. (2020). Proceedings of the European Marketing Academy, 49th Annual Conference. The mediating effect of risk on trust and behavioral ıntention in durable products. Budapest. http://proceedings.emac-online.org/pdfs/A2020-63758.pdf adresinden alınmıştır

Eurofound. (2012, s. 57). Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe. (P. O. Union, Prodüktör) doi:doi:10.2806/41578

Fan, X., Thompson, B., & Wang, L. (1999). Effects of sample size, Estimation methods, and model specification on structural equation modeling fit indexes. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 56-83. doi:https://doi.org/10.1080/10705519909540119

Fatma, M., & Khan, I. (2023). Integrative framework to explore corporate ability and corporate social responsibility association’s influence on consumer responses in the banking sector. Sustainability, 15(7988), 1-11. doi:https://doi.org/10.3390/su15107988

Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS (And Sex And Drugs And Rock’n’ Roll) (3 b.). Sage Publications.

Foot, R. (2020). China’s rise and US hegemony: Renegotiating Hegemonic Order in East Asia? International Politics, Cilt 57, ss. 150–165., 57, 150-165.

Frampton, D. (2013). Filmozofi sinemayı yepyeni bir tarzda anlamak için manifesto (1 b.). (C. Soydemir, Çev.) Metis Yayınları.

Frantzen, H. A. (2005). NATO and Peace Support Operations, 1991-1999: Policies and Doctrines. London: Frank Cass.

Gheciu, A. (2005). NATO in the “New Europe”: The Politics of International Socialization after the Cold War. Stanford University Press.

Göl, V. (2022). Türkiye’de Eğitimde, Öğretimde ve İstihdamda Olmayan Gençler (NEET), Genç İşsizlik ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ampirik Analizi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı. Eskişehir.

Gulick, J. (2007). Russo-Chinese Energy Cooperation: Stepping Stone from Strategic Partnership to Geo-economic Integration? International Journal of Comparative Sociology, 48(2-3), 203-2033.

Gurviez, P., & Korchia, M. (2003). Proposal for a Multidimensional Brand Trust Scale. 32nd EMAC CONFERENCE - GLASGOW MARKETING: RESPONSIBLE AND RELEVANT, (s. 1-9). Glasgow. http://www.watoowatoo.net/mkgr/papers/pg-mk-emac2003.pdf adresinden alınmıştır

Gülşen , E. (2020a). Sinemanın kökleri (2 b.). H Yayınları.

Gülşen, E. (2020b). Sinemanın hakikati (3 b.). H Yayınları.

Gülüm, A., & Karakaş, S. (2020, s. 35). Türkiye’de Genç İşsizliği: NEET Gençliğin Analizi. İstanbul: Toplum Gönüllüleri Vakfı.

Gürkaynak, M. (2005). Soğuk Savaş Sonrasında NATO ve Avrupa Güvenliği. Gürkaynak, Muharrem (2005). “Soğuk Savaş Sonrasında NATO ve Avrupa Güvenliği”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 7-27.

Haas, M. d. (2016). War Games of the Shanghai Cooperation Organization and the Collective Security Treaty Organization: Drills on the Move. Journal of Slavic Military Studies, 29(3), 378-406.

Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2019). Multivariate Data Analysis. Cengage Learning, EMEA.

Hallams, E. (2009). The Transatlantic Alliance Renewed: The United States and NATO Since 9/11. Journal of Transatlantic Studies, 7(1), 38-60.

Han, B.-C. (2021). Güzeli kurtarmak (4 b.). (K. Filiz, Çev.) İstanbul: İnsan Yayınları.

Hansen, F. S. (2013). Integration in the post-Soviet Space. International Area Studies Review, 16(2), 151-153.

Herd, G. P., & Kriendler, J. K. (2013). NATO in an age of uncertainty structural shifts and transatlantic bargains? G. P. Herd, & John Kriendler içinde, Understanding NATO in the 21st Century, Alliance Strategies, Security and Global Governance (s. 1-2). Roudledge.

Hilav, S. (1993). 100 soruda felsefe el kitabı (6 b.). Gerçek Yayınevi.

Hiscock, J. (2001). Most trusted brands. Marketing, 1(1), 23-33.

Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60. doi:10.21427/D7CF7R

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: Sensitivity to underparameterized model misspecification. Psychological Methods, 3(4), 424-453. doi:https://doi.org/10.1037/1082-989X.3.4.424

Huntington, S. P. (2014). Batı Tektir, Ama Evrensel Değildir. S. P. v.d. içinde, Medeniyetler Çatışması (s. 126). Vadi Yayınları.

Husserl , E. (2003). Fenomenoloji üzerine beş ders (2 b.). (H. Tepe, Çev.) Bilim ve Sanat Yayınları.

ILO. (2013). Decent Work Indicators: Guidelines for Producers and Users of Statistical and Legal Framework Indicators, Second Version. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf. adresinden alınmıştır

ILO. (2023). 15-24 Yaş Arası Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Alan Gençlerin (NEET) Oranları (%). https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer41/?lang=en&segment=indicator&id=EAP_2WAP_SEX_AGE_RT_A. adresinden alınmıştır

Ischinger, W. (2005). Pax Americana and Pax Europea. T. Lindberg içinde, Beyond Paradise and Power: Europe, America and the Future of a Troubled Partnership (s. 81-83). Psychology Press.

Işık, V. (2019, s. 153, Nisan). Aksaray’da Genç NEET Sorunu ve Çözüme İlişkin Yerel Düzeyde Strateji Önerileri. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7(17), 149-162.

İŞKUR Bülten. (2023, Kasım). https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/. (T. İ. Müdürlüğü, Düzenleyen) https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/istatistikler/. adresinden alınmıştır

İŞKUR Faaliyet Raporu. (2019). Faaliyet Raporu. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.

İŞKUR Faaliyet Raporu. (2020; 2021; 2022). Potansiyel Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere (NEET) Yönelik Faaliyetler. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.

İŞKUR Faaliyet Raporu. (2022). Potansiyel Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere (NEET) Yönelik Faaliyetler. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü.

Jacoby, W. (2004). The Enlargement of the European Union and NATO: Ordering from the Menu in Central Europe . New York: Cambridge University Press.

Jakimowski, A. (Yöneten). (2012). Imagine (Hayallerin ötesinde) [Sinema Filmi]. M3 Film.

Kaim, M. (2017). Reforming NATO’s Partnerships . SWP Research Paper, https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2017RP01_kim.pdf.

Kalyoncuoğlu, S. (2017). Markaya duyulan güven ile marka sadakati ilişkisinde marka aşkının aracılık rolü: Starbucks markasi üzerine bir araştirma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 383-402. doi:10.21325/jotags.2017.156

Karagöz, Y. (2021). Spss Amos Meta Uygulamalı Nitel-Nicel Karma Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ve Yayın Etiği (3 b.). Nobel Yayın.

Karami, M. (2022). Brand equity, brand loyalty and mediating role of customer satisfaction: Evidence from medical cosmetic brands. Research Journal of Business and Management, 9(3), 156-171. doi:DOI: 10.17261/Pressacademia.2022.1627

Karaosmanoğlu, A. (2014). NATO’nun Dönüşümü. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 10(40), 3-38.

Kaufman, J. P. (2002). NATO and The Former Yugoslavia: Crisis, Conflict, and The Atlantic Alliance. Rowman&Littlefield Publishers.

Kirchick, J. (2019). Germany Is NATO’s Biggest Freeloader. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/04/03/germany-is-natos-biggest-freeloader/ adresinden alınmıştır

Kline, R. (2005). Principle and Practice of Structural Equation Modelling. Guilford Press.

Kneuer vd., M. (2018). Playing the Regional Card: Why and How Authoritarian Gravity Centres Exploit Regional Organisations. Third World Quarterly, 451-470.

Kneuer, M. v. (2018). Kneuer, Marianne vd. (2018). “Playing the Regional Card: Why and How Authoritarian Gravity Centres Exploit Regional Organisations. Third World Quarterly, 451-470.

Komaiko, R. (2009). The hegemon’s Dilemma: Internalizing International Terrorism. Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, 1(1), 40-49.

Kurniawan, F. A., & Adiwijaya , M. (2018). The analysis of online brand community, online perceived brand reputation, brand trust, brand loyalty at cafe businesses based in surabaya. International Journal Of Business Studies, 1(1), 12-22.

Larrabee, F. S. (2003). NATO’s Eastern Agenda in a New Strategic Era. RAND.

Le Roux, A., Chandon, J., & Strazzieri, A. (1997). Une analyse confirmatoire de la mesure d’implication durable PIA. Actes du 13ème Congrès international de l’AFM. Toulouse.

Li, F., Zhou, J., Kashyap, R., & Yang, Z. (2008). Brand trust as a second-order factor: An alternative measurement model. International Journal of Market Research , 50(6), 817-839. doi:https://doi.org/10.2501/S1470785308200225

Lo, B. (2020). The Sino Russian Partnership and Global Order. China International Strategy Review, Cilt 2, 306–324.

Malone, D. M. (2011). Soft Power in Indian Foreign Policy”. , Cilt 46, No. 36, ss. 35-39. Economic and Political Weekly, 46(36), 35-39.

Marsh, H., Hau, K.-T., Artelt, C., & Baumert, , J. (2006). OECD’s brief self-report measure of educational psychology’s most useful affective bonstructs: Cross- cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360. doi:10.1207/s15327574ijt0604_1

Merleau-Ponty, M. (2012). Göz ve tin. (A. Soysal, Çev.) Metis Yayınları.

Meydan, C., & Şeşen, H. (2011). Yapısal Eşitlik Modellemesi AMOS Uygulamaları . Detay Yayıncılık.

Moore, R. R. (2007). NATO’s New Mission: Projecting Stability in a Post-Cold War World. Westport: Praeger Security International.

Morgan , R., & Hunt, S. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. The Journal of Marketing, 58(3), 20-38. doi:https://doi.org/10.2307/1252308

Movkebaeva, G. A. (2013). Energy Cooperation Among Kazakhstan, Russia, and China within the Shanghai Cooperation Organization. Russian Politics & Law, 51(1), 80-87.

Murray, E. L. (2008). Muhayyileye dayalı düşünmek (1 b.). (Y. Kaplan, Çev.) Açılım Kitap.

Müller, H. (2018). Pokhran 20 Years After: Did the World Change? Strategic Analysis, 42(3), 194-207.

NATO. (2020). https://www.nato.int/nato-welcome/index.html adresinden alınmıştır

NATO. (2020a). NATO Web Sitesi: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49187.htm. adresinden alınmıştır

NATO. (2020a). https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49187.htm. adresinden alınmıştır

NATO. (2020b). What is NATO? NATO Web Sitesi: https://www.nato.int/nato-welcome/index.html. adresinden alınmıştır

NATO. (2020c). Crisis Management. NATO Resmi Web sitesi: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49192.htm. adresinden alınmıştır

NATO. (2022). NATO Nedir? https://www.nato.int/nato-welcome/index_tr.html. adresinden alınmıştır

NATO. (2022b). Strategic Concept. NATO Resmi Web Sitesi: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf. adresinden alınmıştır

NATO. (2022c). NATO. NATO Resmi Web Sitesi: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf adresinden alınmıştır

Norling, N., & Swanström, N. (2007). The Shanghai Cooperation Organization, Trade, and the Roles of Iran, India and Pakistan. Central Asian Survey, 26(3), 431-432.

OECD. (2022). Young people not in education or employment. https://www.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm. adresinden alınmıştır

Oktay, E. G. (2012). NATO’nun Dönüşümü ve Kamu Diplomasisi’nin Artan Rolü. Uluslararası İlişkiler Dergisi, 9(16), 125-149.

Önal, A. (2023). Büyüme ve Kalkınma Bağlamında Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olanlar (NEET). Doktora tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı. Kocaeli.

Önen, V. (2018). Marka güveni marka sadakati ve marka tercihi arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kırtasiye sektörü uygulamasi. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(15), 1031-1044. doi: https://doi.org/10.33692/avrasyad.510075

Özkan, B. (2011). Soğuk Savaş Sonrası Amerikan Dış Politikası. SAREM Stratejik Araştırmalar Dergisi,, 9(16), 79-81.

Özlük, E., & Özlük, D. (2014). NATO’yu Anlamak: Dönüşümü, Yeni Kimlikleri ve Uyum Süreçleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (31), 209-225.

Öztürk, S. (2016). Sinefilozofi (1 b.). Heretik Yayınları.

Prior, T. (2017). NATO: Pushing Boundaries for Resilience. CSS Analyses in Security Policy(213), 1-4.

Raubenheimer, J. (2004). An item selection procedure to maximise scale reliability and validity. SA Journal of Industrial Psychology, 30(4), 59-64. doi:DOI:10.4102/sajip.v30i4.168

Rodríguez, F., & Rüland, J. (2022). Cooperative Counter hegemony, Interregionalism and ‘Diminished Multilateralism’: the Belt and Road Initiative and China’s Relations with Latin America and the Caribbean (LAC). Journal of International Relations and Development, 25, 476-496.

Rothacher, A. (2008). Allying with an Evil Axis?: The Ambivalent Role of the Shanghai Cooperation Organisation in Central Asia. The RUSI Journal, 153(1), 68-73.

Roy, M. S. (2010). Role of the Shanghai Cooperation Organisation in Afghanistan: Scope and Limitations. Strategic Analysis, 34(4), 545-561.

Roy, M. S. (2012). India’s Options in Shanghai Cooperation Organisation. Strategic Analysis, 36(4), 645-648.

Rühle, M. (2013). Reflections on 9/11: A View from NATO. E. Hallams, L. Ratti, & B. Zyla içinde, NATO Beyond 9/11 The Transformation of the Atlantic Alliance (s. 54-55). UK: Palgrave Macmillan.

Safranski, R. (2013). Romantik- Bir Alman sorunsalı. Kabalcı Yayıncılık.

Sağlam Arı, G., & Tunçay, A. (2010). Yöneticiye duyulan güven ve tükenmişlik arasındaki ilişkiler: Ankara’daki devlet hastanelerinde çalışan idari personel üzerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(4), 113-135.

Samokhvalov, V. (2017). Russia and its Shared Neighbourhoods: a Comparative Analysis of Russia-EU and Russia-China Relations in the EU’s Eastern Neighbourhood and Central Asia. Contemporary Politics, 24(1), 30-45.

Sanders, B. (1999). Öküzün a'sı elektronik çağda yazılı kültürün çöküşü ve şiddetin yükselişi (1 b.). (Ş. Tahir, Çev.) Ayrıntı Yayınları.

Sean, R. (2017). The Eurasian Economic Union: the Geopolitics of Authoritarian Cooperation. Eurasian Geography and Economics, 58(4), 419.

Sean, R. (2018). The Biopolitics of China’s “War on Terror” and the Exclusion of the Uyghurs. Critical Asian Studies, 50(2), 232-258.

Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. John Wiley.

Sharshenova, A., & Crawford, G. (2017). Undermining Western Democracy Promotion in Central Asia: China’s Countervailing Influences, Powers and Impact. Central Asian Survey, 36(4), 453-472.

Shea, J. (2013). NATO and The U.S. Pivot to Asia: To Follow or Not to Follow? GMF Policy Brief, http://www.gmfus.org/file/3033/download%20/.

Shrestha, N. (2021). Factor analysis as a tool for survey analysis. American Journal of Applied Mathematics and Statistics, 9(1), 4-11. doi:10.12691/ajams-9-1-2

Sloan, S. R. (2001). Continuity or Change? The View from America. S. V. vd. içinde, NATO After Fifty Years (s. 11). Delaware: Scholarly Resources.

Snyder, G. H. (1997). Alliance Politics. Ithaca and London: Cornell University Press.

Song, W. (2014). Interests, Power and China's Difficult Game in the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Journal of Contemporary China, 23(85), 85-101.

Soyadı, A. (2020, Temmuz). Çalışma Başlığı. Selçuk İletişim, 13(2), 1-12.

Şahin, E., & Gültekin, C. (2017). Markaya duyulan güven ve etnosentrik eğilimlerin marka sadakatine etkisi: Bir marka örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(4), 993-1012.

Şahin, G. (2017). Küresel Güvenliğin Dönüşümü: NATO Bağlamında Kavramsal, Tarihsel ve Teorik bir Analiz. Savunma Bilimleri Dergisi, 16(2), 59-81.

Şan, E. (2015). Merleau-Ponty- algının fenomenolojisi, göz ve tin, görünür ve görünmez (1 b.). Say Yayınları.

Şaylan, O., & Tokgöz, E. (2020). Marka güveni ve marka sadakati ilişkisinde marka özdeşleşmesinin düzenleyici rolü. BMIJ, 8(1), 144-163. doi:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v8i1.1391

ŞİÖ. (2020). About SCO. ŞİÖ Resmi Web sitesi: http://eng.sectsco.org/about_sco/ adresinden alınmıştır

ŞİÖ. (2022). http://eng.sectsco.org/news/20220314/823003.html adresinden alınmıştır

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2023). On ikinci kalkınma planı (2024-2028). https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2022/12/On-Ikinci-Kalkinma-Plani-Ozel-Ihtisas-Komisyonlari-El-Kitabi-08122022.pdf. adresinden alınmıştır

Tabachnick, B., & Fidell, L. (2020). Çok Değişkenli Istatistiklerin Kullanımı. (M. Baloğlu, Dü., B. Bıçak, B. Çetin, C. Erdem, G. Şekercioğlu, K. Atalay Kabasakal, M. Özer, . . . T. Totan, Çev.) Nobel Yayıncılık.

Tardy, T. (2006). The EU and NATO as peacekeepers: Open Cooperation versus Implicit Competition” Peacekeeping-Peacebuilding Preparing for the Future. FIIA Report 14, Finland: Otamedia Oy.

Tolgay, C., & Çakır, Ö. (2022). Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin genç işsizliğine yönelik algıları üzerine bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(4), 1680-1707.

TÜİK. (2021). Hane Halkı İşgücü Araştırması Hakkında Genel Açıklama. İşgücü İstatistikleri, 2020. Haber Bülteni. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-2020-37484.

TÜİK. (2023). Türkiye’de NEET’lerin Sayısal ve Oransal Dağılımı. https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=Ne%20e%C4%9Fitimde%20ne%20istihdamda%20olan%20gen%C3%A7%20n%C3%BCfusun%20bitirdi%C4%9Fi%20e%C4%9Fitim%20d%C3%BCzeyi. adresinden alınmıştır

UN. (2022). Shanghai Cooperation Organization. BM Resmi Web Sitesi: https://dppa.un.org/en/shanghai-cooperation-organization. adresinden alınmıştır

Uygur, N. (1998). Edmund Husserl'de başkasının beni sorunu. Yapı Kredi Yayınları.

Wallace, T. (2014). China and the Regional Counter-Terrorism Structure: An Organizational Analysis. Asian Security, 10(3), 199-220. Wallace, Thomas (2014). “China and the Regional Counter-Terrorism Structure: An Organizational Analysis”. Asian Security, Cilt 10, No. 3, ss. 199-220. adresinden alınmıştır

Ward, A., & Hackett, J. (2006). The Shanghai Cooperation Organisation. Strategic Comments, 12(6), 1-2. doi:10.1080/1356788061265

Webber, M. (2013). NATO after 9/11: Theoretical Perspectives. E. Hallams, L. Ratti, & B. Zyla içinde, Webber, Mark (2013). “NATO after 9/11: Theoretical Perspectives”, (ed) Ellen Hallams, Luca Ratti, Benjamin ZylNATO Beyond 9/11 The Transformation of the Atlantic Alliance (s. 27-28). UK: Palgrave Macmillan,.

Weitz, R. (2006). Towards a New Turkey-NATO Partnership in Central Asia. Turkish Policy Quarterly, 5(2), 121-131.

West, R. F., Meserve , R., & Stanovich, K. (2012). Cognitive sophistication does not attenuate the bias blind spot. Journal of Personality and Social Psychology, 103(3), 506-519. doi:https://doi.org/10.1037/a0028857

Whittaker, T. A., & Schumacker, R. E. (2022). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling (5 b.). Routledge. doi:10.4324/ 9781003044017

Worthington, R. L., & Whittaker, T. A. (2006). Scale development research: A content analysis and recommendations for best practices. The Counseling Psychologist, 34(6), 806-838. doi:https://doi.org/10.1177/0011000006288127

Xu, B., & Reisinger, W. M. (2018). Russia’s energy diplomacy with China: Personalism and Institutionalism in its Policy-Making Process. The Pacific Review, 1-19.

Yang, Q. (2020). The Influence of film and television IP on tourism destination ımage perceived by tourists: Taking the shooting location of “the untamed” Duyun, Guizhou as an example. Proceedings of the ICMEL-2020 (International Conference on Management, Economy and Law). Atlantis Press. doi:10.2991/aebmr.k.201111.027

Yıldırım, R. (2022). NEET Grubunda Yer Alan Genç İşsizlerin İşsizlik Nedenlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma: Kastamonu Üniversitesi Örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Politika Anabilim Dalı. Ankara.

Yıldız, E. (2016). Ne Eğitimde Ne İstihdamda Yer Almayan Gençler (NEET); Avrupa Birliği Gençlik Garanti Programı ve Türkiye İçin Öneriler. Yayınlanmış uzmanlık tezi, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü. Ankara.

Yilmaz, S., & Liu, C. (2018). China’s ‘Belt and Road’ Strategy in Eurasia and Euro-Atlanticism. Europe-Asia Studies, 70(2), 252-276.

Yong , A., & Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: Focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(2), 79-94. doi:DOI: 10.20982/tqmp.09.2.p079

Yoo, B., & Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. Journal of Business Research, 52(1), 1-14. doi:https://doi.org/10.1016/S0148-2963(99)00098-3

Yuan, J.-D. (2010). China’s Role in Establishing and Building the Shanghai Cooperation Organization (SCO). Journal of Contemporary China, , 19(67), 855-869.

Zapolskis, M. (2012). 1999 and 2010 NATO Strategic Concepts: A Comparative Analysis. Lithuanian Annual Strategic Review, 10(1), 35-56.

Zeng, F., Lee, S., & Heung, C. (2019). Consumer attitudes toward downward extensions: an exploration of Giordano’s extension in Hong Kong. Fashion and Textiles, 6(29), 1-24. doi:https://doi.org/10.1186/s40691-019-0185-1

Zhao, S. (2018). A Revisionist Stakeholder: China and the Post-World War II World Order. Journal of Contemporary China.

Zhou, W., & Esteban, M. (2018). Beyond Balancing: China’s Approach towards the Belt and Road Initiative. Journal of Contemporary China, 481-501.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.