Georg Simmel ve Erving Goffman’da Mesafe Kültürünün Analizi

Mehmet ÇİLMİ

Öz


Modern toplumlarda görünür hale gelen yalnızlaşma eğilimi, mesafe kültürünün gelişimine kaynaklık etmiştir. Yalnızlık, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olarak tarihin her döneminde deneyimlediği bir olgudur. Fakat modernitenin gelişimi yalnızlık ve yalnızlığın uyandırdığı duyguda bir farklılık meydana getirmiştir. Özellikle metropol hayatın gelişimi toplumlarda kompleks ilişkileri doğurmuştur. Bu komplekslik, mesafe kültürünün gelişim göstermesini sağlamıştır.  Sosyal ilişkilerde mesafeli olmaya başlayan birey, yalnızlığı bir koruma kalkanı olarak kullanmaktadır. Görünümü artan yalnızlık, mesafe kültürü bağlamında ele alınmaya başlanmıştır.  Bu minvalde; modern toplumun yükselişi ile yalnızlaşma olgusu arasında nasıl bir ilişki vardır? Mesafe kültürü bireyler arası etkileşime nasıl bir yön vermiştir? şeklinde çalışmanın sorunsallıkları belirlenmiştir. Modern dönemdeki kompleks ilişkiler yalnızlığı, sosyoloji disipliniyle araştırılması gereken bir olgu olarak karşımıza çıkartmaktadır. Toplumsal yapıdaki değişimlere bağlı olarak yalnızlık, mesafe kültürü bağlamında ele alınmıştır. Simmel ve Goffman, değişen toplumsal ilişkileri mesafe kültür bağlamında ele almıştır. Değişen toplumsal şartlara bağlı olarak ortaya çıkan mesafe kültürü, Simmel ve Goffman perspektifinde ele alınmıştır. Modernitenin beraberinde getirmiş olduğu yenilikler, özellikle kentlerde yaşayan insanlar arasında bir mesafe kültürünü ortaya çıkarttığı yapılan analizler sonucunda ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yalnızlık, Mesafe Kültürü, Simmel, Goffman

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Ateş, N. (2020). 20-35 Yaşları Arasındaki Hiç Evlenmemiş Bireylerde Yalnızlık, Sosyal Destek, Bağlanma Stilleri ve Psikolojik İyilik Hali.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Ankara.

Bauman, Z. (2022). Akışkan Hayat. 3. Baskı. (A. E. Pilgir Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Bauman, Z. (2023). Akışkan Aşk –İnsan İlişkilerinin Dayanıksızlığı-. 3. Baskı. (I. Ergüden Çev.). İstanbul: Alfa Yayıncılık.

Beck, U. (2011). Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru. (K. Özdoğan & B. Doğan Çev.). İstanbul: İthaki Yayınları.

Berger, P. L.,&Luckmann, T. (2015). Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi. (M. De. Dereli, Çev.) Ankara: Heretik Yayınları.

Bogardus, E. S. (1933). A SocialDistanceScale. Sociology&SocialResearch 17, 265-271.

Certel, H., Yakut, S., Yakut, İ. & Gülsün, B. (2016). Öğrencilerde Yalnızlık Problemi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 3069-3084.

Gençtan, E. (1998). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Giddens, A. (2014). Modernite ve Bireysel-Kimlik: Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum. (Ü. Tatlıcan Çev.) İstanbul: Say Yayınları.

Goffman, (2018b). Toplum İçinde Davranmak.(A. Bölükbaşı Çev.) Ankara: Heretik Yayınları.

Goffman, E. (2016). Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu.(B. Cezar Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Goffman, E. (2018a). Karşılaşmalar.(S. Çalcı Çev.) Ankara: Heretik Yayınları.

Günerigök, M. (2018). Risk Toplumu ve Din –Yeni Bir Sosyolojiye Doğru-. Ankara: Maarif Mektepleri Yayınları.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1991). Aile ve Kültürel Psikoloji. Beylü Dikeçligil ve Ahmet Çiğdem (Ed. by.), İçinde, Aile Yazıları 3 –Birey, Kişilik ve Toplum- (ss. 258-264), Ankara: T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. doi:https://ekutuphane.aile.gov.tr/media/agnnqqa0/aile-yaz%C4%B1lar%C4%B1-3-birey-ki%C5%9Filik-toplum.pdf

Karaca, E. (2019). Sosyolojik Kuramda Yalnızlık: Modern Toplum ve Mesafe Kültürü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Lethen, H. (2017). Soğuk Temas: İki Savaş Arasında Almanya'da Yaşama Deneyleri ve Mesafe Kültürü.(T. Birkan Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Nisbet, R. (2016). Sosyolojik Düşünce Geleneği.(Y. Kaplan Çev.) İstanbul: Paradigma Yayınları.

Perlman, D. &Peplau, L. A. (1982). TheoreticalApproachestoLoneliness. (Edition By: DanilPerlman ve Letitia Anne Peplau). Loneliness: A Sourcebook of CurrentTheory, ResearchandTherapy. New York: Wiley-IntersciencePublitcation.

Plessner, H. (1992). TheLimits of Society. Germany : HumanityBooks.

Redhouse. (2007). Redhouse El Sözlüğü, İstanbul: Redhouse Yayınevi.

Riley, A.& Smith, P. (2016). Kültürel Kurama Giriş.(İ. Gündoğdu & S. Güzelsarı Çev.) Ankara: Dipnot Yayınları.

Sayer, D.,&Frisby, D. (2017). Toplum. (B.Bekmen Çev.) İstanbul: Hab-itus Yayınları.

Ritzer, G. (2014). Klasik Sosyoloji Kuramları. (H. Hülür Çev.) Ankara: De Ki Basım Yayım.

Simmel, G. (2013). Metropol ve Tinsel Hayat, içinde, Modern Kültürde Çatışma (s. 83-100). (E. Gen Çev.) İstanbul: İletşim Yayınları.

Simmel, G. (2015). Bireysellik ve Kültür. (T. Birkan Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.

Sønderby, L. C. (2013). Loneliness: An İntegrativeApproach. Journal of IntegratedSocialSciences, 3(1),1-29.

Sullivan, H. S., (1953). InterpersonalTheory of Personality. New York: Norton CompanyInc.

Türk Dil Kurumu. (1988). Türkçe Sözlük.H. Eren&N. Gözaydın Haz.) Cilt 1, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınevi.

Ulutaş, E. & Gökçen, A. (2019). Toplum Tipleri ve Yalnızlık Halleri. Ulıslararası Toplum Araştırmaları Dergisi,10(17), 1809-1835.

Yalom, I. (1999). Varolosçu Psikoterapi. (Z. İ. Babayiğit Çev.) Ankara: Kabalcı

Yaşar, M. R. (2007). Yalnızlık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 237-260.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.