Covid-19 Pandemi Sürecinde İşletmelerin İnovasyon Kümesinin Pazarlama ve Yönetim Perspektifinden Değerlendirilmesi

Vasviye Özlem AKGÜN, M. Akif ÇİNİ

Öz


Günümüzde üretim ve hizmet ortamlarındaki değişim sürekli hale gelmiştir. Yaşanan hızlı değişimler karşısında işletme yöneticileri, zorlu pazar şartlarında hayatta kalabilmek için sürdürülebilir bir gelişim yolu aramak zorundadır ve bu yol, inovasyon faaliyetlerinin sürekli hale getirilmesinden geçmektedir. Pazarlama karmasının en önemli unsurlarından olan ürün, ancak değişen müşteri taleplerine ve ihtiyaçlarına uygun hale getirildiği takdirde daha fazla tercih edilir hale gelmektedir. Bununla birlikte yalnızca pazarlama açısından değil, yönetimsel açıdan da müşteri beklentileri ile uyumlu inovasyonlar gerçekleştirebilmek, işletmelere rekabet avantajı bağlamında oldukça önemli avantajlar sunmaktadır. Yönetim inovasyonu, işlerin gerçekleştirilme biçimini, geleneksel yöntemlerden önemli ölçüde farklılaştırma yeteneğine sahip ve bu farklılaşma ile örgütün performansını artırmaya yardımcı olan bir kavrama karşılık gelmektedir.

Yapılan bu araştırmanın amacı; Covid-19 pandemi sürecinde işletmelerin inovasyon kümesinin, pazarlama ve yönetim perspektifinden ele alınmasıdır. Bu bağlamda araştırma; işletme, ürün, stratejik ve yönetim inovasyonlarından oluşan inovasyon kümesi bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel analiz yöntemlerinden “içerik analizi” kullanılmıştır. Bu kapsamda Konya ilinde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının yöneticileri ile birebir görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan MAXQDA 18 programı aracılığıyla kodlanmış ve sonrasında verilerin analizi gerçekleştirilmiştir.  Yapılan bu araştırma sonucunda; Covid-19 pandemi dönemi sürecinde işletmelerin inovasyon kümesi kapsamında yönetim ve pazarlamaya yönelik mevcut ve gelecek projeksiyonları açısından çeşitli inovasyonlar gerçekleştirdikleri tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


İnovasyon Kümesi; Pazarlama İnovasyonu; Yönetim İnovasyonu; Covid-19 Pandemisi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, H. (2017). How do innovation culture, marketing innovation and product innovation affect the market performance of small and medium-sized enterprises (SMEs)? Technol. Soc., 51, 133-141.

Alegre, J., & Chiva, R. (2008). Assessing the impact of organizational learning capability on product innovation performance: An empirical test. Technovation, 28(6), 315-326.

Aygen, Selin (2006). İşletmelerde yenilik yönetimi sürecinde örgüt yapılarında ve hizmet tasarımlarında yaşanan dönüşümler: antalya ili beş yıldızlı konaklama işletmelerinde ampirik bir araştırma ve hizmet tasarımı önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Biçimveren, L. (2017). Pazar odaklılık, yenilik odaklılık, pazarlama inovasyonu ve uluslararası pazar performansı: Balıkesir ve bursa illerinde dış ticaret yapan firmalara yönelik bir uygulama. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Ana Bilim Dalı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir.

Biloshkurska N. V., Biloshkursky, M. V., & Kravchenko R. O. (2017). Marketynhovyi analiz stratehichnoi konkurentospromozhnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv rehionu [Marketing analysis of the strategic competitiveness of regional establishments of higher education]. Ekonomichni horyzonty [Economies’ Horizons]. 2(3), 25-30.

Birkinshaw, J. & Mol, M. (2006). How Management Innovation Happens. MITSloan Management Rewiev, 47(4), 81-88.

Birkinshaw, J., Bouquet, C. & Barsoux, J. (2011). Los cinco mitos de la innovacion. Harvard Deusto Business Review, 201, 12-24.

Braslavska O. V., Biloshkurska N. V. & Biloshkurskyi М. V. (2019). Modern ınnovation ın marketing of educational services. İçinde: Prognostication and planning of economic development: microeconomic and macroeconomic levels. (ss.400-414). Publishing House. Baltija Publishing.

Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Camisón, C., & Villar-López, A. (2011). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67(1), 2891–2902.

Cooper, R. G. & Kleinschmidt, E. J. (1995). Benchmarking firms’ new product performance and practices. Engineering Management Review, 23(3),112-120.

Cooper, R. G. & Kleinschmidt, E. J. (1996). Winning businessesin product development: critical success factors. research? Technology Management, 39(4), 18–29

Cooper, R.G. & Kleinschmidt (1987). Success Factors in Product Innovation. Indusfrial Marketing Management. 16, 215-223.

Cooper, R.G. (2000). Product innovation technology strategy. Research Technology Management, 44(1), 38-44.

Cruz-Ros, S., Garzon, D., & Mas-Tur, A. (2017). Entrepreneurial competencies and motivations to enhance marketing innovation in Europe. Psychology & Marketing, 34(11), 1031–1038.

Demircioğlu, M.A. (2016). Organizational Innovation. Springer International Publishing AG 2016 A. Farazmand (ed.), Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. 1-6.

Doyle, P. & Bridgewater, S. (1998). Innovation in Marketing. Oxford:Butterwoth-Heinemann.

Drejer, A. (2006). Strategic innovation: A new perspective on strategic management. Handbook of Business Strategy. 7(1), 143-147.

Dutta, S., Narasimhan, O., & Rajiv, S. (1999). Success in high technology markets: Is marketing capability critical? Marketing Science, 18(4), 547-568

Fuentes-Blasco, M., Moliner-Velázquez, B., Servera-Francés, D., & Gil-Saura, I. (2017). Role of marketing and technological innovation on store equity, satisfaction and word-of-mouth in retailing. Journal of Product & Brand Management, 26(6), 650-666.

Gebauer, H., Worch, H., & Truffer, B. (2012). Absorptive capacity, learning processes and combinative capabilities as determinants of strategic innovation. European Management Journal, 30(1), 57-73.

Geldes, C., Felzensztein, C., & Palacios-Fenech, J. (2017). Technological and non-technological innovations, performance and propensity to innovate across industries: The case of an emerging economy. Industrial Marketing Management, 61, 55–66.

Govindarajan, V., & Trimble, C. (2004). Strategic innovation and the science of learning. MIT Sloan Management Review, 45(2), 67-75.

Govindarajan, V., & Trimble, C. (2005). Organizational DNA for strategic innovation. California Management Review, 47(3), 47-76.

Grant, M. R (2008). The Future of Management: Where is Gary Hamel Leading Us? Long Range Planning 41(2008), 469-482.

Gupta, S., Malhotra, N. K., Czinkota, H., & Foroudi, P. (2016). Marketing innovation: A consequence of competitiveness. Journal of Business Research, 69(12), 5671-568.

Gümüş, S. & Gümüş, G.H. (2015). Marketing Innovation in Business. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 181(2015), 261-268.

Gümüşlüoğlu, L. & İlsev, A. (2009). Transformational leadership, creativity and organizational innovation. Journal of Business Research, 62(4). 461-473.

Hamel, G. (1998). The challenge today: changing the rules of the game. Business Strategy Review, 9(2), 19-26.

Hamel, G. & Bren, B. (2007). The Future of Management. Harvard Business School.

Hancıoğlu, Y. & Yeşilaydın, G. (2016). Stratejik Yönetimde Yeni Bir Rekabet Yaklaşımı.: Stratejik İnovasyon. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,12(29), 105-124.

Hultink, E.J., Robben, H.S.J. (1995), Measuring new product success: The difference that time perspective makes. Journal of Product Innovation Management, 12(5), 392-405.

Jay W. Lorsch, J.W. (1977). Organization Design: A Situational Perspective. Organizational Dynamics,6(2), 2-14.

Kafetzopoulos, D., & Psomas, E. (2016). Organisational learning, non-technical innovation and customer satisfaction of SMEs. International Journal of Innovation Management, 20(3), 1650041.

Kalivas,Y. Gkofa, F., Rakovitis, C., Tonkov, A., Petrov, V. ve Likar, B. (2013). Basic On Innovation. (Ed. Borut Likar, Peter Fatur, Urška Mrgole) Innovation Management. (13-26). Korona plus d.o.o., Institute for Innovation and Technology, Slovenia, 1st edition, 2.

Kim, N. & Atuahene‐Gima, K. (2010). Using exploratory and exploitative market learning for new product development. Journal of Product Innovation Management, 27(4), 519-536.

Kuncoro, W., Suriani, W.O., 2018. Achieving sustainable competitive advantage through product innovation and market driving. Asia Pac. Manag. Rev. 23 (3), 186-192.

Lam A (2006). Organizational innovation. In: Fagerberg J, Mowery DC (eds) The Oxford handbook of innovation. Oxford University Press, Oxford.

Lee, R., Lee, J.-H., & Garrett, T. C. (2019). Synergy effects of innovation on firm performance. Journal of Business Research, 99, 507-515.

Markiewicz, J. (2010). Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Medrano, N., & Olarte-Pascual, C. (2016). The effects of the crisis on marketing innovation: An application for Spain. Journal of Business & Industrial Marketing, 31(3), 404-417.

Medrano, N., Canamares, C.M.; Pascual, O.C. (2020). Impact of Marketing Innovation. Journal of Business & Industrial Marketing. 35(1), 1–12.

Millson, M.R. (2013), Exploring the moderating influence of product innovativeness on the organizational integration-new product market succes relationship. European Journal of Innovation Management, 16(3), 317-334.

Muigai, R.G., Gitau, S.N., (2018). Effect of innovation strategies on financial performance of the banking industry in Kenya. Eur. J. Econ. Financ. Res. 3(1), 168-186.

Nadda, V. & Arnott, I. (2019). Marketing Innovation in Tourism. Chapter 19….

Naidoo, V. (2010). Firm survival through a crisis: The influence of market orientation, marketing innovation and business strategy. Industrial Marketing Management, 39(8), 1311–1320.

Negulescu, H.O. (2020). Innovatıon Management: The Source Of Contınuous Improvement Of Competıtıve Advantage And Organızatıon’s Performance. Review of General Management, 32(2), 60-75.

Ngo, L. V., & O’Cass, A. (2012). In search of innovation and customer-related performance superiority: The role of market orientation, marketing capability, and innovation capability interactions. Journal of Product Innovation Management, 29(5), 861-877.

O’Dwyer, M., Gilmore, A., & Carson, D. (2009). Innovative marketing in SMEs: An empirical study. Journal of Strategic Marketing, 17(5), 383-396.

OECD/Eurostat. (2005). Oslo manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data (3rd ed.). OECD Publishing.

Palmer, D. & Kaplan, S. (2007). A Framework for Strategic Innovation-Blending Strategy and Creative Exploration to Discover Future Business Opportunities, Innovation Point LLC, (Online) http://www.fast-bridge.net/wpcontent/uploads/resources/A%20framework%20for%20strategic%20innovation.pdf., 21.24.2017, 1-22.

Purchase, S. & Volery, T. (2020). Marketing Innovation. A systematic review, Journal of Marketing Management, (36)9-10, 763-793.

Ramirez, F. J., Parra-Requena, G., Ruiz-Ortega, M. J., & Garcia-Villaverde, P. M. (2018). From external information to marketing innovation: The mediating role of product and organizational innovation. Journal of Business & Industrial Marketing, 33(5), 693-705.

Sánchez-Gutiérrez, J., Cabanelas, P., Lampón, J. F., & González-Alvarado, T. E. (2019). The impact on competitiveness of customer value creation through relationship capabilities and marketing innovation. Journal of Business & Industrial Marketing, 34(3), 618-627.

Schlegelmilch, B. B., Diamantopoulos, A., & Kreuz, P. (2010). Strategic innovation: the construct, its drivers and its strategic outcomes. Journal of Strategic Marketing, 11(2), 117-132.

Sniukas, M. (2010). Reshaping strategy: exploring the content, process and context of strategic innovation. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller Publishing.

Soylu, A. & Göl, Ö. Meltem (2010). Yönetim İnovasyonu. SosyoEkonomi. 1(100107). 112-130.

Wang, S. (2015). What Motivates Marketing Innovation and Whether Marketing Innovation Varies across Industry Sectors, University of Ottawa.

Wang, Y. (2020). The Influence Of Market Orıentatıon On Department Store Floor Managers’ Job Performance- The Medıatıng Roles Of Organızatıonal Innovatıon And Perceıved Organızatıonal Support. The International Journal of Organizational Innovation. 13(2), 35-48.

Warren, N.L. & Sorescu, A. (2017). When 1+ 1> 2: How investors react to new product releases announced concurrently with other corporate news. Journal of Marketing, 81(2), 64-82.

Weerawardena, J. (2003). The role of marketing capability in innovation-based competitive strategy. Journal of Strategic Marketing, 11(1), 15-35.

Wojtkiewicz, S.M. (2017). Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises. Marketing i Zarządzanie. 1 (47), 51-58.

Wong, S. (2013). The role of management involvement in innovation. Management Decision, 51(4), 709–729.

Yıldırım, İ. E. (2017). İstatistiksel araştırma yöntemleri, Araştırma Tasarımı-Örnekleme-Veri Toplama Teknikleri, (3.baskı), Ankara: Seçkin yayınları.

Zhang, F., Sun, S., Liu, C. & Chang, V. (2020). Consumer innovativeness, product innovation and smart toys. Electronic Commerce Research and Applications. 41 (2020) 100974, 1-14.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.