Muhasebe Meslek Mensuplarının Haksız Rekabet Algıları Üzerine Karaman İlinde Bir Araştırma

Namık Kemal ERDEMİR, Mustafa KAZAK

Öz


Günümüzde muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri içerisinde karşılaştıkları başlıca sorunlarından biri haksız rekabettir. Çalışmada muhasebe meslek mensuplarının muhasebe mesleğinde haksız rekabet kavram bilgisi, kavramın hukuksal sonuçları ile TTK 4. kısmında yer alan haksız rekabete ilişkin oluşturulan haksız rekabet türleri hakkında bilgi düzeylerini saptama ve haksız rekabet sorununun çözümüne katkı sağlayabileceği düşüncesi ile haksız rekabetin mali nitelikteki uygulamaları ve meslek mensuplarının önerileri çalışmaya dâhil edilerek, meslek mensuplarının görüşleri ortaya konmuştur. Araştırmanın verileri nitel analize uygun olarak hazırlanmış olup, örneklem grubu Karaman ilinde faaliyet göstermekte olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler içerisinden seçilmiş on beş katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışmada nitel araştırma metodu içerisinde yer alan amaçlı örneklem metotlarından biri olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmış ve çalışmaya yönelik altı tema belirlenmiştir. Çalışma Nvivo 12 paket programı ile desteklenmektedir. Katılımcıların verdiği cevaplar programla incelenerek nitel çalışma zenginleştirilmiştir. Ayrıca araştırmanın örneklem grubu ile yapılan görüşmeler gönüllülük esası ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmadanitel verilerden elde edilen bulgulara göre, muhasebe meslek mensuplarının haksız rekabet kavram bilgisinin, hukuksal sonuçlarının ve TTK’da yer alan türleri hakkında yeterli bilgiye sahip oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların mali nitelikteki uygulamalarına yönelik ortak tutumu tespit edilmiş olup, haksız rekabet ile ilgili önerileri ayrı bir başlık altında değerlendirilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler


Rekabet, Haksız Rekabet; Muhasebe; Muhasebe Mesleği

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acar, D. (2005). Küresel Rekabette Maliyet Yönetimi Ve Yaklaşımları, Tekstil Sektörü İle İlgili Bir Araştırma,. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.

Aktan , C., & Vural, İ. (2004). Yeni Ekonomi ve Rekabet. TİSK Yayınları, Yayın No:253, Ankara.

Akyüz , K., Gedik, T., & Akyüz, İ. (2010). Trabzon Arsin OSB’de Yer Alan İşletmelerin Rekabet Stratejileri Ve Kalite Anlayışları. International Journal of Economic and Administrative Studies Year:2, 2(4), 65- 82.

Arı, H. (2011). Kurumsallaşma Sürecinde Haksız Rekabet. 3. Türkiye Haksız Rekabet Kongresi, TÜRMOB Yayınları 412, 66-71.

Arıkan, M. (2012). 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulları. 65-70.

Arıkan, Y. (2015). Medeniyet, ‘Haksız Rekabet’ ve Ortak Gelecek Muhasebe. İSMMMO Mali Çözüm Dergisi, Ocak-Şubat, 9-16.

Arkan, S. (2013). Ticari İşletme Hukuku. 18. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını. Sözkesen Matbaacılık, Ankara.

Arslan, Ü. (2020). Muhasebe Mesleğinde Haksız Rekabetin Boyutu: Türkiye’de Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Araştırma. Karabük Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi.

Aslan Çetin , F., & Öztürk, S. (2020). Muhasebe Meslek Mensupları Ve Çalışanlar Açısından Haksız Rekabet. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 199-219.

Aslan, İ. (2012). Ticaret Hukuku Dersleri (8. Baskı). Ekin Yayınevi, Bursa.

Atamer, Y. (2001). Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının Denetlenmesi. İstanbul.

Aydemir, O. (2015). Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştıkları Sorunlar Ve Beklentiler. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 71-84.

Badur, E. (2001). Türk Rekabet Hukukunda Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar (Uyumlu eylem ve Kararlar). Rekabet Kurumu Lisansüstü Tez Serisi No:6, Ankara.

Bakımlı, E. (2011). Türkiye İmalat Sanayi Ve Alt Sektörlerinin Uluslararası Rekabet Gücü: Mevcut Durum Ve Potansiyel Analizi. Muğla: Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Battal, A. (2001). Güven Kurumu Nitelendirmesi Işığında Bankaların Hukuki Sorumluluğu. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Bilgili, F., & Demirkapı, E. (2017). Ticaret Hukuku Bilgisi (12. Baskı). Dora Yayıncılık, Bursa.

Biyan, Ö. (2012). Muhasebe Meslek Mensuplarına Yönelik Bir Çalışma: Meslek Mensuplarının Demografik Durumları, Mesleki Sorunları ve Değerlendirilmesi . Sosyoekonomi, 105-134.

Ceran, M. (2010). Küresel Rekabet Ortamında Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Lojistik Köyler: Konya Lojistik Köyü Önerisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya.

Ceyhan, A. (1991). Avrupa Topluluğu Terimleri Sözlüğü. Afa Yayıncılık, İstanbul.

Chuang, L. (tarih yok). An Analysis Model of Industrial International Competitiveness. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=4680286, 1-4. adresinden alındı

Cook , P., Kirkpatrick, C., Minogue, M., & Parker, D. (2004). Leading Issues in Competition, Regulation and Development. M.A: Edward Elgar.

Dikmen, B. B. (2019). Muhasebe Meslek Mensuplarının Mesleki Deneyim Sürelerine Göre Haksız Rekabetin Değerlendirilmesi: Giresun İl Merkezinde Bir Araştırma. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 89-109.

Feurer, R., & Chaharbaghi, K. (1994). Defining Competitiveness. Management Decision, 32(2), 49-58.

Güleş, H., & Bülbül, H. (2004). Yenilikçilik, İşletmeler İçin Stratejik Bir Rekabet Aracı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

(2018). Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Faaliyet Raporu . İstanbul : İSMMMO .

Havutçu, A. (2003). Açık İçerik Denetimi Yoluyla Tüketicinin Genel şlem Şartlarına Karşı Korunması. İzmir.

İmregün, O. (2005). Kara Ticareti Hukuku Dersleri (Genel Hükümler-Ortaklıklar-Kıymetli Evrak) (13.Baskı). Filiz Kitabevi.

Jung , P., & Spitz, P. (2010). Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Stämpfl is Handkommentare). Bern.

Kaplan, Z. (2009). Industry Sector: The Impact Of Regulation On Competitiveness In The Context Of Turkey’s Accession To The EU. Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul.

Karababa, M. (2019). Muhasebe mesleğinde haksız rekabetle mücadele, gelinen nokta ve çözüm önerileri. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Anabilim Dalı Vergi Hukuku ve Vergi Uygulamaları Program Yüksek Lisans Dönem Projesi.

Karakaya, G., & Biçer, A. (2020). Muhasebe Meslek Mensuplarının Haksız Rekabet Algılarının Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi İle Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1149-1158.

Kısakürek, M., & Akarsu, A. (2016). Muhasebecilik Mesleğinde Haksız Rekabet Olgusu: Sivas İlinde Bir Araştırma . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 647-664.

Kurnaz, N., Altunal, I., & Özbek, A. (2016). Haksız rekabeti önleme açısından Türmob E-Birlik Yazılımı hakkında meslek mensuplarının değerlendirmeleri üzerine ampirik bir çalışma. Mali Çözüm, 13-29.

Lombana, J. (2011). Looking For A Distinctive Model With Which to Analyze Competıtıveness. ACR, 19 (3&4), 32-44.

Merriam, S. (2013). Nitel Araştırma: Desen Ve Uygulama İçin Bir Rehber. S. Turan (çev.ed.). Nobel Yayıncılık, Ankara.

Oğuz , C. (1998). Standart Sözleşmelerin BK.21 ile 99/II ve 100/III Hükümlerine Göre Hakim Tarafından Kontrolü. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 25-37.

Ömürbek , V., & Türkoğlu, T. (2013). Muhasebe Meslek Mensupları Arasında Yaşanan Haksız Rekabet Üzerine Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 115-149.

Örs, H. (1958). Türk Hususi Hukukunda Haksız Rekabet(Hukuki mahiyeti ve rekabet). Ankara.

Öztürkler, M. (2016). Rekabete Aykırılıkların Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları Ve Rekabete Aykırılıktan Dolayı Uğranılan Zararın Tazmini . İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ana Bilim Dalı: Hukuk-Özel Hukuk Program: Özel Hukuk, Doktora Tezi, İstanbul.

RKHK. (2020, 12 01). Rekabetin Korunması Hakkında Kanun. http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2F1%2FDocuments%2FGenel+%C4%B0%C3%A7erik%2Fkanungenelgerekce.pdf adresinden alındı

Şendurur, U., & Çelik , Y. (2020). Muhasebe Meslek Mensuplarının Karşılaştığı Sorunlar Ve Beklentileri: Muş Ve Ağrı İlleri Örneği. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 25-50.

TDK. (tarih yok). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi:10.12.2020 adresinden alındı

Türk Ticaret Kanunu (2020, 23 Mayıs). Resmi Gazete (Sayı: 9353). (tarih yok). https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.3.6762.pdf adresinden alındı

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık., Ankara.

Yücel, R., & Kartal, C. (2014). Muhasebecilerin Mesleki Uygulamalarındaki Etik Algılarına İlişkin Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 123-148.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.