Psikolojik Sermayenin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: İmalat Sektöründe Bir Araştırma

Kemaleddin ERYEŞİL, Aykut BEDÜK

Öz


Bu çalışmada, psikolojik sermaye ve öznel iyi oluş kavramları incelenmiş ve bu kavramların birbirleri üzerindeki etkileri incelenerek imalat sektörü çalışanları üzerinde de bir uygulama yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, çalışanların psikolojik sermayesinin öznel iyi oluş üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda Konya’da imalat sektöründe faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerin çalışanlarına kolayda örnekleme yoluyla anket yöntemi temel alınarak bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada veriler Likert ölçeği dikkate alınarak hazırlanan standart bir anket formu aracılığıyla cevaplayıcılarla yüz yüze yapılan görüşmelerle toplanmıştır. Psikolojik Sermaye Ölçeği olarak Luthans vd. (2007) tarafından geliştirilen ve Çetin ve Basım (2012) tarafından Türkçe geçerliliği yapılan 24 ifade ve 4 boyuttan oluşan psikolojik sermaye ölçeği kullanılmıştır. Öznel İyi Oluş Ölçeği olarak ise Renshaw vd. (2015) tarafından geliştirilen, Ergün ve Nartgün (2017) tarafından Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği yapılan öznel iyi oluş ölçeği kullanılmıştır. Araştırma değişkenlerine güvenirlilik analizi yapılmış, ardından aralarındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılarak araştırmanın hipotezi test edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, imalat sektörü çalışanlarının psikolojik sermaye ile öznel iyi oluş arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde psikolojik sermayenin alt boyutları olan umut, öz yeterlilik, iyimserlik ve psikolojik dayanaklılık ile öznel iyi oluş arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Psikolojik Sermaye, Öznel İyi Oluş, Umut, Psikolojik Dayanaklılık, İyimserlik.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Afzal, A., Malik, N. I., & Atta, M. (2014). The moderating role of positive and negative emotions in relationship between positive psychological capital and subjective well-being among adolescents. International Journal of Research Studies in Psychology, 3(3).

Ardichvili, A. (2011). “Invited Reaction: Meta-Analysis of the Impact of Psychological Capital on Employee Attitudes, Behaviors, and Performance”, Human Resource Development Quarterly, 22, 153-156.

Bakker, A. B., & Oerlemans, W. (2011). Subjective well-being in organizations. K. Cameron & G. Spreitzer (Eds.), The Oxford handbook of positive organizational scholarship, Oxford University Press. 49, 178-189.

Bolelli, M. (2020). Psikolojik Sermayenin Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkileri: Türkiye'den Bir Araştırma. International Journal Of Management and Administration, 4(8), 245-259.

Chen, X., Zeng, G., Chang, E. C., & Cheung, H. Y. (2019). What are the Potential Predictors of Psychological Capital for Chinese Primary School Teachers?. In Frontiers in Education (Vol. 4, p. 50). Frontiers.

Chiesa, R., Fazi, L., Guglielmi, D., & Mariani, M. G. (2018). Enhancing substainability: Psychological capital, perceived employability, and job insecurity in different work contract conditions. Sustainability, 10(7), 2475.

Costa, S., & Neves, P. (2017). Job insecurity and work outcomes: The role of psychological contract breach and positive psychological capital. Work & Stress, 31(4), 375-394.

Çavuş, M. F., & Gökçen, A. (2015). Psychological capital: Definition, components and effects. British Journal of Education, Society and Behavioural Science, 244-255.

Çetin, F. ve Basım, H. N. (2012). Örgütsel psikolojik sermaye: Bir ölçek uyarlama çalışması. Amme İdaresi Dergisi, 45(1), 121-137.

Çetin, F., Turgut, H., & Sözen, H. C. (2015). Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Sabit Kişilik Örüntüsü: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 68.

Darvishmotevali, M., & Ali, F. (2020). Job insecurity, subjective well-being and job performance: The moderating role of psychological capital. International Journal of Hospitality Management, 87, 102462.

Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. American Psychologist, 55(1), 34–43. doi:10.1037/0003-066x.55.1.34

Diener, E., & Ryan, K. (2009). Subjective Well-Being: A General Overview. South African Journal of Psychology, 39(4), 391–406. doi:10.1177/008124630903900402

Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2002). Subjective well-being: The science of happiness and life satisfaction. Handbook of positive psychology, 2, 63-73.

Eid, M., & Larsen, R. J. (Eds.). (2008). The science of subjective well- being . New York, NY: Guilford Press.

Ergün, E. ve Nartgün, Ş. S. (2017). Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 385-397.

Gupta, D., & Shukla, P. (2018). Role of psychological capital on subjective well-being among private sector female employees. Indian Journal of Health & Wellbeing, 9(5).

Hansen, A., Buitendach, J. H., & Kanengoni, H. (2015). Psychological capital, subjective well-being, burnout and job satisfaction amongst educators in the Umlazi region in South Africa. SA Journal of Human Resource Management, 13(1). doi:10.4102/sajhrm.v13i1.621

Holder, M. D. (2012). Happiness in children: measurement, correlates and enhancement of positive subjective well-being. Springer Science & Business Media.

Ibrahim, M., Karollah, B., & Amir, F. (2019). The Role of Psychological Capital as Mediating the Effect of Job Insecurity on Job Satisfaction: An Investigation at the Banda Aceh Meuraxa Public Hospital. International Journal of Social and Administrative Sciences, 4(2), 297-305.

Ilgaz, D., & Sayar, G. H. (2018). Pozitif Psikoloji Uygulamaları Eğitiminin Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Etkisi. Psikoloji Araştırmaları Sempozyumu, 63.

Lee, Y. L., & Yang, D. J. (2019). Potential Contributions of Psychological Capital to the Research Filed of Marketing. Frontiers in psychology, 10, 2111. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02111.

Li, B., Ma, H., Guo, Y., Xu, F., Yu, F., & Zhou, Z. (2014). Positive psychological capital: A new approach to social support and subjective well-being. Social Behavior and Personality: An International Journal, 42(1), 135–144. doi:10.2224/sbp.2014.42.1.135

Luthans F. ve Youssef C.M. (2004) Human, social, and now positive psychological capital management: investing in people for competitive advantage. Organ Dyn 33(2):143–160.

Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: developing and managing psychological strengths. Acad. Manage. Execut. 16, 57–72. doi: 10.5465/ame.2002.6640181

Luthans, F. (2011). Organizational Behavior: An Evidence–Based approach. New York: The McGrow-Hill Companies.

Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. M., & Combs, G. M. (2006). Psychological capital development: toward a micro‐intervention. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 27(3), 387-393.

Luthans, F., Avolio, B .J. , Avey, J. B. & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60, 541-572.

Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2015). Psychological capital and beyond. Oxford University Press, USA.

Lyubomirsky, S., King, L., & Diener, E. (2005). The benefi ts of frequent positive affect: Does happiness lead to success? Psychological Bulletin , 131 (6), 803–855.

Maddux, J. E. (2018). Subjective well-being and life satisfaction: An introduction to conceptions, theories, and measures. Routledge/Taylor & Francis Group.

Margitics, F., & Pauwlik, Z. (2009). Depression, Subjective Well-Being and Individual Aspirations of College Students. Nova Science Publishers, Incorporated.

Moore, Catherine (2020). Subjective Well-Being: Why Is It Important and How Can We Measure It. https://positivepsychology.com/subjective-well-being/

Newman, A., Ucbasaran, D., Zhu, F. E. I., & Hirst, G. (2014). Psychological capital: A review and synthesis. Journal of Organizational Behavior, 35(S1), S120-S138.

Nolzen, N. (2018). The concept of psychological capital: a comprehensive review. Management Review Quarterly, 68(3), 237-277.

Pryce-Jones, J. (2010). Happiness at work: Maximizing your psychological capital for success. John Wiley & Sons.

Renshaw, T. L., Long, A. C. ve Cook, C. R. (2015). Assessing Teachers’ Positive Psychological Functioning At Work: Development and Validation of the Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire. School Psychology Quarterly, 30(2), 289-306.

Singhal, H., & Rastogi, R. (2018). Psychological capital and career commitment: the mediating effect of subjective well-being. Management Decision, 56(2), 458–473. doi:10.1108/md

Zhen, Y., & Mansor, Z. D. (2020). A Revıew On The Relatıonshıp Between Psychologıcal Capıtal And Job Attıtudes Wıth The Medıatıng Effect Of Work Engagement In Hotel Industry. Journal of Critical Reviews, 7(2), 591-600.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.