Dizi Anlatısında Yeni Üslup Arayışları: Fi’de Bireycilik Görünümleri

Yasemin ÖZKENT, Aytekin CAN

Öz


Toplumsal değişimi anlama söz konusu olduğunda, kültüre ait verileri barındırması ve toplumu yansıtması bakımından diziler önemli bir konumdadır. Televizyon dizilerinde modernlik, eski/yeni, geleneksel/modern gibi çatışmaları iç içe barındıran bakışla yansıtılırken, yeni medya platformlarının ortaya çıkışıyla dizi anlatılarında yeni üslup arayışlarına gidildiği göze çarpmaktadır. Bu yenilikten yola çıkan çalışmada, bireycilik olgusunun günümüzde nasıl görünümlerde sunulduğu araştırılacaktır. Türkiye’de yeni medya platformları için üretilen ilk içeriklerden olan Fi dizisi örneklem olarak seçilmiştir. Son dönemlerde dijital platformların kültürel anlamların dolaşımında önemli bir mecra olarak konumlanması, örneklemin seçilmesinde etkili olmuştur. Bu doğrultuda çalışmada bireyciliğin karakter betimlemelerine nasıl yansıtıldığı, bireycileşmiş kültürde yaşayan insanların duygusal durumları, bireyciliğin kutsanışı, ben-biz çatışması, bencillik, benliğin yeniden keşfi, gibi konular değerlendirilmiştir. Dizi, Geert Hofstede’nin kültürel boyutları aracılığıyla betimsel analize tabi tutulmuştur. Hofstede’nin kolektivizm-bireycilik sınıflandırması, çalışmanın savının güçlenmesinde etkili olmuştur. Sonuç olarak Fi’de neredeyse tüm karakterlerin bireycilik yaklaşımının altını çizen görünümlerde sunulduğu bulgulanmıştır.


Anahtar Kelimeler


Bireycilik; Yeni bireycilik; İnternet dizileri; Fi; Geert Hofstede

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Artun, A. (2007). Modern Hayatın Ressamı. (Introduction, 9-80). İstanbul: İletişim Yayınevi.

Bauman, Z. (2011). Bireyselleşmiş Toplum.. (Çev. Yavuz Alogan). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Elliot, A. & Lemert, C. (2011). Yeni Bireycilik Küreselleşmenin Duygusal Bedelleri. (Çev. Başak Kıcır). İstanbul: Sel Yayıncılık.

Fromm, E. (2016). Özgürlükten Kaçış. (Çev. Şemsa Yeğin). İstanbul: Say Yayınları.

Giddens, A. (2012). Sosyoloji. (Çev. Hüseyin Özel, Abdülkadir Sönmez, Zeynep Mercan, İsmail Yılmaz, Eren Rızvanoğlu, Mehmet Ali Sarı, Şebnem Pala Güzel, Muttalip Özcan). İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Guenon, R. (2016). Modern Dünyanın Bunalımı. (Çev. Mahmut Kanık). İstanbul: İnsan Yayınları.

Hofstede, G. (1983). Journal of International Business Studies. Palgrave MAcmillan Journals. 14 (2), 275-89.

Hofstede, G. (1984). Culture’s Consequences International Differences in Work-Related Values. California: Sage Publications.

Hofstede, G., Hofstede, Jan G., Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations Software of the Mind. London: Mc Graw Hill.

Horney, K. (2017). Çağımızın Nevrotik Kişiliği. (Çev. Başak Kıcır). İstanbul: Sel Yayınları.

Kohen, A. (2017a). Fi. İstanbul: Destek Yayınları.

Kohen, A. (2017b). Çi. İstanbul: Destek Yayınları.

Lefebvre, H. (2016). Modern Dünyada Gündelik Hayat. (Çev. Işın Gürbüz). İstanbul: Metis Yayınları.

Loo, H. V. D. & Reijen, W. V. (2014). Modernleşmenin Paradoksları. (Çev. Kadir Canatan). İstanbul: İnsan Yayınları.

Lukes, S. (1995). Bireycilik. (Çev. İsmail Serin). Ankara: Ark Yayınevi.

O’Connor, J. (1995). Birikim Bunalımı Yeni Bireycilik, Sınıf Mücadelesi ve Çağdaş Kapitalizm. (Çev. Ali Çakıroğlu). İstanbul: Belge Yayınları.

Reisman, D. (2016). Yalnız Kalabalık. (Çev. Yeşim Erdem). Ankara: Heretik Yayınları.

Renaut, A. (2011). Birey ve Bireycilik. Siyaset Felsefesi Sözlüğü, Raynaud Philippe ve Rials Stephane (Ed.), (ss. 139-142), İstanbul: İletişim Yayınları.

Sennett, R. (2016). Kamusal İnsanın Çöküşü. (Çev. Serpil Durak & Abdullah Yılmaz). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Shayegan, D. (2017). Yaralı Bilinç Geleneksel Toplumda Kültürel Şizofreni. (Çev. Haydun Bayrı). İstanbul: Metis Yayınları.

Silier, Y. (2014). Oburluk Çağı Felsefe ve Politik Psikolojik Denemeleri. İstanbul: Yordam Kitap.

Simmel, G. (2015). Bireysellik ve Kültür. (Çev. Tuncay Birkan). İstanbul: Metis Yayınları.

Stirner, M. (2013). Biricik ve Mülkiyeti. (Çev. Selma Türkis Noyan). İstanbul: Kaos Yayınları.

Taylor, C. (2006). Modern Toplumsal Tahayyüller. (Çev. Hamide Koyukan). İstanbul: Metis Yayınları.

Taylor, C. (2011). Modernliğin Sıkıntıları. (Çev. Uğur Canbilen). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Üskül, Z. Ö. (2003). Bireyciliğe Tarihsel Bakış. İstanbul: Büke Yayıncılık.

Wagner, P. (1996). Modernliğin Sosyolojisi Özgürlük ve Cezalandırma. (Çev. Mehmet Küçük). İstanbul: Sarmal Yayınevi.

Watt, I. (2007). Romanın Yükselişi Defoe, Richardson ve Fielding Üzerine İncelemeler. (Çev. Ferit Burak Aydar). İstanbul: Metis Eleştiri.

Watt, I. (2016). Modern Bireyciliğin Mitleri. (Çev. Mehmet Doğan). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Yamazaki, M. (2010). Japon Kültürü Japonlar ve Bireycilik. (Çev. Oğuz Baykara). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.