Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde Ymm Hizmeti Alan Firmaların Yönetim Muhasebesi Uygulama Gücü ve Ymm’lerin Rolü

Fehmi KARASİOĞLU, İbrahim Emre GÖKTÜRK, Mustafa İYİBİLDİREN

Öz


Bu çalışma, işletmelerin gerçekleştirdikleri faaliyetler ve karar alma süreçlerinde, yönetim muhasebesinden ne derecede yararlandıklarını ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilme sürecinde yönetim muhasebesinin kullanımına yönelik YMM’ lerden aldıkları destekleri tespit etmeyi amaçlamaktadır.  Bu doğrultuda literatür yazınından faydalanılarak işletme yönetimlerinin karar alma süreçlerin de etkinliğini sağlayacak yönetim muhasebesinin görevleri tespit edilmiştir. Bu görevler doğrultusunda oluşturulan ölçekler aracılığı ile işletmelerin yönetim muhasebesi faaliyetlerini uygulama güçleri ve bu faaliyetler de YMM’lerden aldıkları destekler analizlere tabii tutulmuştur.

Çalışma, Konya Organize Sanayii Bölgesi’ nde YMM’ ler ile çalışan işletmelerle gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, yönetim muhasebesi uygulamalarında YMM’ lerden yeterli desteği alabilen işletmelerin oranı %17,5, yeterli desteği alamayan işletmelerin oranı ise %82,5 olarak bulunmuştur.

İşletmelerin yönetim muhasebesi ile ilişkili olarak gerçekleştirdikleri, finansal kontrol ve işletme performans ölçümleri en yüksek uygulama gücüne sahip faaliyetlerdir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sürecinde YMM’ lerden de yeterli desteği aldıkları görülmektedir. Buna karşın YMM’ lerden yeterli desteği alamadıkları; üretim, müşteri ve tedarikçi yönetimi uygulamalarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler de ise uygulama güçlerinin de düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durum YMM’ lerin yönetim muhasebesi uygulamalarında işletmelere sağlayacağı desteklerin etkinliğini göstermesi açısından önemlidir.


Anahtar Kelimeler


Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Yeminli Mali Müşavir(YMM)

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgüç, Ö. (1994) Finansal Yönetim, , 6.Baskı, İstanbul: Avcıol Yayınları.

Bamber, L., Broun, K., & Harrison, T, W. (2008). Managerial accounting, First edition. Prentice Hall.

Büyükmirza, K. (2003). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Daniel R. D., Aneil K. M., (1995). Toward a Theory of Organizational Culture and Effectiveness, Organization Science, 6(2) , Mar. - Apr., pp. 204-223

Dávila, M.P.I., Alonso M.L., & Gámez M.C.R., (2015). Managerial accounting for safety management. The case of a Spanish construction company . Safety science, November 79, pp. 116-125.

Dellmann, K., Franz, K.P., (1994), Von der Kostenrechnung zum Kostenmanagement, Neuere Entwicklungen im Kostenmanagement, Ed: Klaus Dellmann, Klaus-Peter Franz, Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien, pp.15-30.

Demir, V. (2008). Yönetim Muhasebesindeki Değişim ve Değişimi Etkileyen Faktörler, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 8, 26-51.

Devie, Tarigan, J & Kunto, Y.S., (2008). Aplication of Accounting Concepts in The Workplace: A Research of Management Accountant in Surabaya, Indonesia. Journal of International Business Research, 7(3), pp 89 -104.

Edmonds, T., Edmonds, C. & Bor Y.T., (2000); Fundemental Managerial Accounting Concepts, McGraw-Hill, USA.

Ercan, İ., Kan, İ. (2004). Ölçeklerde Güvenilirlik ve Geçerlik., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(3), 211-216.

Ergin, H., & Elmacı, O. (2015). Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Açılımlar: Stratejik Yönetim Muhasebesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 17-50.

Güçlü, N. (2003). Stratejik Yönetim., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 61-85.

Hair, J. F., Balck, B., Babin B.J., Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective, 7th Edition London: Pearson.

Hanzlick M. (2015) Management Control System and Cross – Cultural Research : Empirical Evidence On Performance Measurement, Performance Evaluation and Rewards in a Cross – Cultural Comparison, Europa Business School Berlin, Koln: Eul Verlag

Hilton, R.W. (2005) Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment, 6th edition, Boston: Mc Graw Hill.

Hilton, R. W., D. E. Platt, (2014). Managerial Accounting: Creating Value in a Dynamic Business Environment, 10 th edition, New York : McGraw-Hill Education.

Horngren, T.C., Foster, G. & Datar, M.S. (2000). Cost AccountIng a ManagerIal EmphasIs. 10th Edition, PrentIce Hall InternatIonal, Inc., London.

Ertuğrul, İ. (2014). Toplam Kalite Kontrol, Bursa: Ekin Basım Yayınları

Kaplan, R.S., Anderson S.R. (2007) Time-Driven Activity Based Costing: A Simpler and More Powerful Path to Higher Profits, Boston: Harvard Business Review

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karasioğlu, F. (2019). Finansal Muhasebe. Ankara: Nobel.

Karcıoğlu, R. (1994). Yeni Bir Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Sistemi Olarak Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme, Verimlilik Dergisi, 2, MPM Yayını, Ankara: Çağın Ofset , ss.77-96

Lazol, İ. (2004). Maliyet Muhasebesi, 2.baskı Bursa: Ekin yayınları

LI, W. S. (2018) Strategic Management Accounting: A Practical Guidebook with Case Studies, Singapore: Springer Publish

Magdy, A.K., Luther R. (2008), The Impact Of Firm Characteristics On Management Accounting Practices: A UK-Based Empirical Analysis, The British Accounting Review 40 pp. 2–27

Miko L., (1998). Accounting Management Information Used For Strategıc Decisions, Serbia: Zbornik radova, 22(1), 53-62

Monden, Y., Lee J.Y., (1993) How A Japanese Auto Maker Reduces Costs, Management Accounting, 75, August pp.22-26

Mcwatters, C.S., Zimmerman J.L., (2016) Management Accounting in A Dynamic Environment, New York : Routledge.

Parker, C., (2000), Performance Measurement, Work Study, April49(2), 2000, s.63-66.

Prokopenko, J., (2005), Verimlilik Yönetimi Uygulamalı El Kitabı. (Çev) Olcay Baykal vd., Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, no:476

Okutmuş, E., Kurar, İ. & Kahveci A. (2014). Çağdaş Maliyet Yöntemlerinin Ortaya Çıkışına İlişkin Nitel Bir Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (3), 51-77.

Ovunda, A. S., (2015). The Development of Cost and Management Accounting: A Historical Perspective. European Journal of Humanities and Social Sciences 34(1) pp.1184-1899

Rachman, D. J., Mescon M.H., Bovee C. L. , & Thill J.V., (1996). Business Today, 8. edition, NewYork: Me Graw Hill Company

Sedgley, D. J., Jackiw, C. F., (2001). The 123s of ABC in SAP: Using ASP R/3 to Support Activity-Based Costing, New York, Jonh Wiley & Sons Inc.

Sunarni, C. W. (2013). Management accounting practices and the role of management accountant: Evidence from manufacturing companies throughout Yogyakarta, Indonesia. Review of Integrative Business and Economics Research, 2(2), pp. 616-626.

Yalçın S. (2009). Mamul Tasarım ve Mamul Hayat Seyrinde Maliyetlerin Stratejik Yönetimi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, s.s 289-301.

Yıldız, D., Uzunsakal, E. (2018). Alan Araştırmalarında Güvenilirlik Tetlerinin Karşılaştırılması ve Tarımsal Veriler üzerinde Bir Uygulama. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 14-28.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.