İç Denetimin Etkinliğini Arttırmada Yeminli Mali Müşavirlerin Rolü

Fehmi Karasioğlu, Derya Öztemiz

Özet


İç denetim, işletmelerin faaliyetlerinin verimliliği ve etkinliğini değerlendirerek yönetime doğru ve güvenilir iç kontrol sisteminin nasıl olması gerektiğini önerir. Türk Ticaret Kanuna göre denetim sadece uzman meslek mensupları tarafından yapılabilir ve denetimi yapacak ve denetçi olarak belirlenecek kişilerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıması zorunludur. Bu çalışmanın amacı iç denetimin etkinliğini arttırmada yeminli mali müşavirlerin rolünü belirlemektir. İç denetim de kimlerin rol oynadığı ve yeminli mali müşavirin bu rolde nerede olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma için gerekli olan veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Kuramsal model kullanılarak yedi adet hipotez geliştirerek bunları tanımlayıcı istatistik yöntemleri ile yorumlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistiksel yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. Gruplar arasındaki verilerin karşılaştırılması için Tek yönlü (One way) Anova ve t-testleri yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki için korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır

Anahtar Kelimeler


İç Denetim, Yeminli Mali Müşavir

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aksoy, Mehmet. Kamuda İç Kontrol ve İç Denetim, Ankara, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayınları, 2008.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya, Sakarya Yayıncılık, 2010.

Büyüköztürk, Ş. Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Ankara, PegemA Yayıncılık, 2005.

Çankaya F., Dinç, E. ve Kara, M. (2012). “İç Denetimin Başarısını Etkileyen Denetim Türleri: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Üzerinde Bir Uygulama”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sayı: 39, s. 47-67.

Çetinoğlu, T. (2015). “Dünya’da ve Türkiye’de Yeminli Mali Müşavirlik Mesleği: Sorumlulukları, Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no: 45, s. 73-85.

Kalaycı, Ş., Albayrak, A. S., Eroğlu, A., Küçüksille, E., Ak, B., Karaatlı, M., et al. SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2010.

Karasar, N. Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2000.

Kızılboğa, R. ve Özşahin, F. (2013). “Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin İç Denetim Faaliyetine ve İç Denetçilere Katkısı”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt: 6, sayı: 2.

Mert, V. (2014). “Türkiye’de Bağımsız Denetimin Tasdik Denetimi ile Karşılaştırılması”. Yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Savcuk, O. (2007). “Internal Audit Efficiency Evaluation Principles”, Journal of Business Economics and Management, vol: VIII, no: 4, s. 275–284.

Sevim, Ş. ve Eliuz, A. (2007). “Denetim Komitelerinin İç Denetimin Etkinliği Üzerindeki Rolleri ve Imkb’de Bir Araştırma”, MUFAD Journal, sayı: 36, Ekim, s. 60-70.

Tuan, K. (2015). “İç Denetçi ve Bağımsız Denetçi Arasındaki Koordinasyon ve İşbirliğinin Denetim Standartları Açısından Değerlendirilmesi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, yıl: 3, sayı: 18, s. 319-329.

Wimoonard, T. (2015). “Strategic İnternal Audit Excellence and Organizational Survival: A Conceptual Model”, Proceedings of the Academy of Accounting and Financial Studies, vol: 20, no: 2, s. 185-201

Özdamar, K. SPSS ile Biyoistatistik, Ankara, Nisan Kitabevi, 2015.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.