Steam ve Sanat Eğitimi

Semahat Erdoğan

Özet


Bu çalışmanın temel amacı STEAM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik) eğitiminin ne olduğunu ve kapsama alanını analiz ederek STEAM eğitimi alan bireylerin hem akademik hem de günlük yaşamdaki etkilerini ortaya koymak ve STEAM eğitiminin sanatla olan ilişkisi hakkında bilgi vermektir. Bu araştırma literatür taraması ve doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı tarama modelinde (betimsel) bir araştırmadır. STEAM eğitiminin sanat eğitimine olan katkılarını ortaya çıkarmak ve bu katkıların ne gibi yenilikler veya ne gibi değişiklikler getireceğini göstermek amacıyla bu konuda yayınlanmış kitap, süreli yayın, konferans bildirileri incelenerek belli bir bakış açısı sunmak için yorumlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda STEAM eğitiminin ülkemizde giderek popüler olmaya başladığı ve sanatın entegre edilmesi ile birlikte düşünen, araştıran, sorgulayan, yenilikçi fikirler üretebilen, farklı bakış açılarına sahip öğrenci profilinin arttığı görülmüştür. Aynı zamanda STEAM eğitimi eğlenceli bir öğrenme ortamı sunması açısından öğrenciler tarafından çekici bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Sanatın, düşünme, gözlem, sözlü ve yazılı ifade gibi birçok yeteneği geliştirdiği yapılan deneysel araştırmalarla kanıtlanmış,  STEAM’e sanatın dahil edilmesiyle de daha iyi sorgulama yeteneği, yüksek konsantrasyon ve sorunlara daha etkin çözüm yolları bulma gibi yeteneklerin kazanılması da yine araştırmalarda ortaya çıkmıştır. Ayrıca sanat alanında bireylere birçok iş olanağı da sağladığı görülmektedir. STEAM iyi bir eğitimin daha iyi olmasına yardımcı olmaktadır. Mevcut programların potansiyel STEAM ile güçlendirilmesi çocukları büyümekte olan çeşitli kariyerlere hazırlamak, küresel toplumu ve ülke ekonomilerini geliştirmek için önemlidir. Öğrencileri, üniversiteye, ticarete, potansiyeli henüz bilinmeyen çeşitli kariyer yollarına sevk etmektedir. Ancak sanat eğitiminde STEAM eğitimi yaklaşımına yer verilmesine ve bu konudaki eksikliklerin giderilmesine dair yeterli çalışma bulunmamaktadır. STEAM eğitiminin sanat eğitimine nasıl dâhil edilebileceğine ilişkin daha çok çalışmalara ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Yapılan çalışmaların büyük bir kısmının STEAM ile ilgili değil STEM ile ilgili olduğu tespit edilmiş, sanat alanı çalışmalara dâhil edilmemiştir. Ayrıca öğretmen eğitimine ilişkin lisans programlarında STEAM eğitiminin gerekliliğine dair daha çok araştırmanın yapılması gerekmektedir.


Anahtar Kelimeler


Eğitim Fakültesi Öğretmen Adaylarının Davranış Tutumlarının Değerlendirilmesi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). “STEM eğitimi Türkiye raporu: Günümüz modası mı yoksa gereksinim mi?”. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi.

Akgündüz, D., Ertepınar, H., Ger, A., Türk, Z. (2018). “STEM Eğitiminin Öğretim Programına Entegrasyonu: Çalıştay Raporu”. İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Aytekin, Behiç Alp (2018). “Fetemm Yaklaşımının İşlerliğinin Artması Adına Görsel İletişim Tasarımı Yöntemlerinin Eğitim Sistemine Adapte Edilmesi”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 457-483.

Ayvacı, H. Ş. ve A. Ayaydın (2018). “Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik (STEAM). Salih Çepni (Ed). Kuramdan Uygulamaya STEM+A+E Eğitimi içinde”.(s.115-133). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Azkın Z. (2019). “STEAM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik) Uygulamalarının Öğrencilerin Sanata Yönelik Tutumlarına, STEAM Anlayışlarına ve Mesleki İlgilerine Etkisinin İncelenmesi.” (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Karaman.

Benek İ., Akçay B. (2018). “Hayal dünyamda STEM! Öğrencilerin STEM alanında yaptıkları çizimlerin incelenmesi”. Journal Of STEAM Education, 2(1), 79-107.

Böyükparmaksız, Mehmet, Ali (2016). “Güncel Sanatın Öğretilmesine Yönelik Yeni Bir Öğretim Programının Hazırlanması ve Değerlendirilmesi”, Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Bybee, R. W. (2011). “Scientific and engineering practices in k-12 classrooms: Understanding a framework for k-12 science education”. Science And Children, 49(4), 10-16.

Bybee, R. W. (2013). “The case for STEM education: Challenges and opportunities”. Arlington, VA: National Science Teachers.

Çorlu, Mehmet Ali; Adıgüzel, Tufan; Ayar, Mehmet Cihad; Çorlu, M. Sencer; Özel, Serkan (2012). “Bilim, Teknoloji, Mühendislik Ve Matematik (BTMM) Eğitimi: Disiplinler Arası Çalışmalar ve Etkileşimler” X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde.

Çorlu, M., & Aydın, E. (2016). “Evaluation of learning gains through integrated STEM projects”. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 20-29.

Edeer, Şemsettin (2005). “Sanat Eğitiminde Disiplerarası Yaklaşım”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: 78-84.

Gardner, Howard (2004). “Zihin Çerçeveleri: Çoklu Zeka Kuramı”. İstanbul: Optimist Yayınları.

Gökay, Melek (2010). “Görsel Sanatlar Eğitiminde Disiplinler Arası Yaklaşım ve Uygulama Örnekleri”. Türk İslam Araştırmaları Dergisi, 57 (9), 49–60.

Gülhan, F., & Şahin, F. (2016). “Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi”. International Journal of Human Sciences, 602-620.

Helvacı, İ. (2019). “Görsel sanatlar eğitiminde STEAM temelli yaklaşımın etkisi”. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Honey, Margaret, Pearson, Greg ve Schweingruber, Heidi (2014). “STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects and An Agenda for Research”. Washington DC: The National Academies Press.

Jho, H., Hong, O. & Song, J. (2016). “An analysis of STEM/STEAM teacher education in Korea with a case study of two schools from a community of practice perspective”. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 12(7), 1843-1862.

İpşiroğlu, Nazan (1994). “Duyu Algıları Eğitimi”. İstanbul: Çağdaş Eğitimi Destekleme Derneği.

Kahya, V. (2019). “Alan uzmanlarının STEAM eğitimi ile ilgili görüşleri”. Yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bursa.

Kang, N.-H. (2019). “A review of the effect of integrated STEM or STEAM (science, technology, engineering, arts, and mathematics) education in South Korea”. Asia-Pacific Science Education, 5(6)

Karahan, Engin; Canbazoğlu Bilici, Sedef; Ünal, Aycin (2015). “Integration of Media Design Processes in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Education”. Eurasian Journal of Educational Research, (60).

Kırışoğlu, Olcay Tekin (2002). “Sanatta Eğitim”. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Liao, C. (2016). “From interdisciplinary to transdisciplinary: An arts-ıntegrated approach to STEAM education”. Journal Art Education, 69(6), 44-49.

LIU, Min (2003). “Enhancing Learners’ Cognitive Skills Through Multimedia Design”, Interactive Learning Environments, 11(1).

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2016). “STEM Eğitimi Raporu”. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Mercin, Levent (2019). “STEAM Eğitiminde Sanatın Yeri”. Inonu University Journal of Art and Design, 28-41.

Moon, K. K. (2018). “Examining the relationships between diversity and work behaviors in US federal agencies: Does inclusive management make a difference?” Review of Public Personnel Administration, 38(2), 218-247.

Moore, Tamara J.; Stohlmann, Micah; Wang, Hui-Hui; Glancy, Aran Wells; Roehrıg, Gillian (2014). “Implementation and integration of engineering in K-12 STEM education. (Editörler) Senay Purzer, Johannes Strobel, Monica E. Cardella. Engineering in precollege settings: Research into practice”. West Lafayette: Purdue Press.

Morrison, J. (2006). “TIES STEM education monograph series, attributes of STEM education”. Baltimore, MD: TIES.

Özdemir, S. (2016). “STEM eğitimi için görüşler” [S. Boz tarafından kaydedildi]. Ankara.

Pilkinton, K. (2018). “STEM teacher educatıon an evaluatıon study”. Doctoral Dissertation, University of Southern California, California.

Platz, J. (2007, 3 Eylül). “How do you turn STEM into STEAM?” Add the Arts!. Erişim Adresi: http://www.ikzadvisors.com/wp-content/uploads/2009/09/STEM-+-ARTS-STEAM.pdf

Poyraz, Gizem, Tekin (2018). “STEM Eğitimi Uygulamasında Kayseri İli Örneğinin İncelenmesi ve Uzaktan Stem Eğitiminin Uygulanabilirliği”. Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Rolling, J. H. (2016). “Reinventing the STEAM Engine for Art + Design Education”. The Journal of the National Art Education, 69(4), 4-7.

Sabancılar, Duygu (2011). “Yükseköğretim Sanat Eğitimi Programlarında Güncel Sanatın Yeri”. 2. Ulusal Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu. 8-10 Nisan. Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Yayınları, 236-243.

STEM Akademi. (2013). “Dünyada STEM”. www.stemakademi.com.tr

Stohlmann, M. S., Moore, T. J., & Cramer, K. (2013). “Preservice elementary teachers' mathematical content knowledge from an integrated STEM modelling activity”. Journal of Mathematical Modelling and Application, 1(8), 18-31.

Tenaglia, T. (2017). “STEAM curriculum: Arts education as an integral part of interdisciplinary learning”. Messiah College Curriculum and Instruction Research Project, Parkway.

Türk N. (2019). “Eğitim Fakültelerinin Lisans Programlarına Yönelik Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Stem) Öğretim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi”. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

TUSIAD (2014). “STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanında eğitim almış işgücüne yönelik talep ve beklentiler araştırması”. TUSIAD.

Uçan, A (2002). “Türkiye’de Çağdaş Sanat Eğitiminde Öğretmen Yetiştirme Süreci ve Başlıca Yapılanmalar”. Gazi Üniversitesi Sanat Eğitimi Sempozyumu. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1-23.

Wagner, Tony (2017). “7 Survival Skills” http://www.tonywagner.com/7-survival- skills”. Erişim Tarihi: 18 Temmuz 2017

Wang, W. (2012). “The Benefits and Damages of Mathematical Olympiad”. Mathematical Teaching and Research, 26, 82.

Yakman, Georgette (2008). “STEAM Education: an Overview of Creating a Model of Integrative Education”. Curriclum & Instruction: ISTEM Virginia Polytechnic and State University, Pulaski.

Yıldırm B. & Türk C. (2018). “Sınıf öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik görüşleri: uygulamalı bir çalışma”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (2), 195-213.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.