Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerde Farklı İki Yönteme Göre Yapılan Öğretimin Ders Başarısına Etkisi

Yasemin Durgut, Hatice Güzel

Özet


Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek ve öğrenme stilleri ile ders başarıları arasındaki ilişkiyi, uygulanan iki farklı öğretim yöntemine göre incelenmektir.

Araştırmanın çalışma grubu,  lise 2. Sınıfta öğrenim gören 32 kişi deney 32 kişi kontrol grubu olarak belirlenen öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma 2016-2017 öğretim yılında yapılmıştır. Uygulama haftada 5 saat olmak üzere 3 hafta sürmüştür. Araştırmada ön-test – son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır.  Elektrik akımı ve direnç konusu deney grubuna 4 MAT ( Mode Application Techniques) öğretim yöntemine uygun hazırlanan ders planlarına göre işlenirken kontrol grubuna geleneksel yöntemle ders işlenmiştir.

Araştırmada, öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek için, Kolb Öğrenme Stilleri Ölçeği (KÖSÖ) ve ders başarı puanlarını belirlemek için Elektrik Akımı Başarı Testi (EABT) ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmış anlamlılık düzeyi p 0.05 olarak kabul edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov-Smirnov testi ile analiz edilmiştir. Test sonucu normal dağılıma uymayan veriler için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis-H testi kullanılarak analizler yapılmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön-test ve son-test başarı puan ortalamaları karşılaştırıldığında ön-test sonuçları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ancak son-testte deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre anlamlı derecede başarılı oldukları belirlenmiştir. 4MAT öğretim yönteminin başarıyı artırmasında öğrencilerin derslere aktif katılım sağlamaları ve her çeyrekte yapılan uygulamaların öğrencilerin bireysel farklılıklarına hitap etmesi olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin öğrenme stillerinin birbirinden farklı olduğu bulunmuştur. Deney grubu öğrencilerinin en çok analitik,  ve sağduyulu öğrenme stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. Kontrol grubu öğrencilerinin çoğunluğunun da sağduyulu ve analitik, öğrenme stiline sahip oldukları belirlenmiştir. Hem deney hem de kontrol grubunda bulunan öğrencilerin öğrenme stillerinin sağduyulu ve analitik öğrenenler grubunda olduğu dikkat çekmektedir. Deney grubunda yaratıcı öğrenme stiline sahip öğrenciler en başarılı olurken kontrol grubunda sağduyulu öğrenme stiline sahip öğrenciler en başarılı olmuşlardır. Fakat bu fark istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Deney grubu son-test ve kontrol grubu son-test puanlarından elde edilen analiz sonuçlarına göre öğrencilerin elektrik akımı konusundaki ders başarıları ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler


Öğrenme Stili, 4MAT Öğretim Yöntemi, Başarı, Öğrenci.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Aktaş, İ.(2011). “4MAT öğretim yöntemine dayalı öğretimin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin maddenin yapısı ve özellikleri ünitesindeki başarı, motivasyon ve öğrenme stillerine etkisi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Aliustaoğlu, F, Tuna, A. (2018). “The Influence of 4MAT Model onAcademıc Achıevement and Retentıon of Learnıng ın Transformatıon Geometry”, International Journal on New Trends in Education and Their Implications. 9 (2), 16-32.

Appell, C. J. (1991). “The Effects of the 4MAT System of Instruction on Academic Achievement and Attitude in the Elementary Music Classroom”,University of Oregon/Ed.D., Oregon.

Ardıç, E.Ö. (2013). “8. Sınıf geometrik cisimler konusunun öğretiminde 4MAT öğretim modelinin etkisi”. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Arı, E. ve Bayram, H. (2001). “The influence of constructivist approach and learning styles on achievement and science process skills in the laboratory”, Elemantary Education Online, 10 (1), 311-324.

Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri. Eğitim ve Bilim, 17(87), 37-47.

Boatman, K., Courtney, R., Lee, W. (2008). “See How They Learn”: The Impact of Faculty and Student Learning Styles on Student Performance in Introductiory Economics, The American Economist, 52(1), 39–48.

Boydak, A. (2005). Öğrenme Stilleri, İstanbul, Beyaz Yayınları.

Busato, V.V., Prins, F.J., Elshout, J.J., Hamaker, C.(2000). “Intellectual ability learning style, personality, achievement, motivation and academic success of psychology students in higher education”, Personality and Individual Differences, 29, 1057-1068.

Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi, Ankara, Pegem Akademi.

Chen, B.H., Chiou, H. (2012). “Learning style, sense of community and learning effectiveness in hybrid learning environment”. Interactive Learning Environments, 29 May, 1-12.

Çepni, S. (2014). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Trabzon, Celepler Matbaacılık.

Delaney, A. (2002). “Better teaching model? middle school science classroom using the 4mat ınstructional strategy vs. lessons created without this model”. Unpublished Master Thesis, University of North Texas. USA.

Demirkaya, H. (2003). “Coğrafya öğretiminde 4MAT öğretim sisteminin lise coğrafya derslerindeki başarı ve tutumlar üzerine etkisi”. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dikkartın, T. F. (2006). “Geometri Öğretiminde 4MAT Öğretim Modelinin Öğrenci Başarısı ve Tutumları Üzerine Etkisi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir

Elçi, A. N. (2008). “Öğrenme stillerine uygun olarak seçilen öğrenme yönteminin öğrencinin başarısına, matematiğe yönelik tutumuna ve kaygısına etkileri”. Yayımlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ergin (2011) Ergin, S. (2011). “Fizik eğitiminde 4mat öğretim yönteminin farklı öğrenme stillerine sahip lise öğrencilerinin iş, güç ve enerji konusundaki başarısına etkisi”. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ergin, S. ve Sarı, M. (2012). “Effects of the 4MAT instruction method on the achievement of high school students with different learning styles on the subjects of work, power and energy in physics”, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4 (2), 807-820.

Fox, R. L. and Ronkowski, S. A. (1997). “Learning styles of political science students”, Political Science, 30 (4), 732-738.

Gohel, K.D. (2009). “The effect of learners’ learning style based instructional strategy on science achievement of secondary school students”. Unpublished Ph.D thesis. Saurashtra University, Departmant of Education, Rajkot.

Gusentine, S., and Keim, D. (1999). “The learning styles of community college art students”, Community College Review, 24 (3), 17-26.

Güven, M. (2004). Öğrenme Stilleri İle Öğrenme Stratejileri Arasındaki İlişki, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Gohel, K.D. (2009). “The effect of learners’ learning style based instructional strategy on science achievement of secondary school students”. Unpublished Ph.D thesis. Saurashtra University, Departmant of Education, Rajkot.

Hoque, A., Ara, I., Talukder, H:K., Hossain, S., Mashrur, A. r., Azad SMS, Salahuddin, M.,Akhter, N. (2010). Personality characteristics of dental students in relation to their academic performance. Bangladesh Journal of Medical Education. 1 (1), 1-7.

Hsieh, H. C. (2003). “The effect of whole-brain instruction on student achievement, learning, motivation and teamwork at a vocational high school in Taiwan”, Unpublished Ph. D. Thesis, Idaho State University, USA

Jackson, P. R. (2001). “The effects of teaching methods and 4MAT learning styles on community college students’ achievements, attitudes and retention in introductory microbiology”, Unpublished Ph. D. Thesis, Lynn University, USA.

Kolb, D. A. (1985). Learning Style Inventory: Self Scoring Inventory and Interpetation Booklet, Boston, McBer and Company, USA.

Koç, D. (2007). “İlköğretim öğrencilerinin öğrenme stilleri: Fen başarısı ve tutumu arasındaki ilişki (Afyonkarahisar il örneği)”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Koç, S. (2018). “4 Mat modelinin 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi: Doğrusal denklemler örneği”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Koca, S. (2011). “İlköğretim 8. Sınıf öğrencilerinin matematik başarı, tutum ve kaygılarının öğrenme stillerine göre farklılığının incelenmesi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar

Kofoğlu, T. R. (2013). “11. Sınıf coğrafya dersinde 4mat öğretim sisteminin kullanılmasının öğrenci başarı düzeyine etkisi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kural, H.(2009). “Öğrencilerin öğrenme stillerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarılarına ve sosyodemografik özelliklerine göre incelenmesi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Lee, A.D.(2008). “Teaching and learning the cycle: an experiential model for intercultural training for cross-cultural kids”. Unpublished Ph. D. Thesis, Biola University, USA.

McCarthy, B. (1987). “The 4MAT system: Teaching to learning styles with right/ left mode techniques”, Barrington, Excel Inc.

McCarthy, B. (1990). “Using the 4MAT system to bring learning styles to schools”, Educational Leadership, 48 (2), 31-38.

McCarthy, B. (1997). “A tale of four learner”, Educational Leadeship, 54 (6), 46-51.

McCarthy, B. (2000). About teaching 4MAT in the classroom. Illionois: About Learning Inc.

Morris, S. ve McCarthy, B. (1990). 4MAT in Action II: Sample Lesson Plans for Use with the 4MAT System, Barrington: Excel, Inc

Morris, S., & McCarthy, B. (1999). “4MAT in action”. (4th Edition), About Learning, 162.

Matthews, D.B. (1996). “An Investigation of Learning Styles and Perceived Academic Achievement for High School Students” The Clearing House, 69, 249–254.

Mutlu, İ. (2010). “Bazı geometrik kavramların öğrenilmesine 4mat öğretim yöntemi ve öğrenme stilinin etkisi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Nicoll-Senft, J.M. and Seider, S.N. (2010). “Assesing the Impact of the 4MAT Teaching Model Across Multiple Disciplines in Higher Education”, College Teaching, 58;19-27.

Önder, F. (2006). “Fizik eğitiminde öğrenme stillerine dayalı öğretim yöntemlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkileri”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Öztürk, Z. (2007). “Öğrenme stilleri ve 4MAT modeline dayalı öğretimin lise tarih derslerindeki öğrenci başarısına etkisi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Peker, M. (2003). “Öğrenme stilleri ve 4MAT yönteminin öğrencilerin matematik tutum ve başarılarına etkisi”. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Roberts,T.G., Dyer, J.E.(2005). “The influence of learning styles on student attitudes and achievement when an illustrated web lecture is used in an online learning environment”.Journal of Agricultural Education, 46(2), 1-10.

Tsai, H. S. (2004). “Learning achievement satisfaction and retention with whole-brain instruction among nursing students at a technology college in Taiwan”, Unpublished Ph. D. Thesis, Idaho State University, USA.

Ursin, V. D. (1995). “Effects of the 4MAT system of instruction on achievement, products and attitudes toward science of ninth grade students”. Unpublished Ph. D. Thesis. The University of Connecticut, USA.

Uysal, F. (2009). “İlköğretim 6. Sınıf matematik dersi kesirler konusunun öğretiminde 4Mat öğrenme stili modelinin öğrenci başarısına etkisi”. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.