Kişilik Renklerinin Performans İle İlişkisi Kamu Kurumları Üzerine Bir Araştırma

Tahir Akgemci, Murat Öz

Özet


Bu çalışmanın amacı, kamu kurumlarında çalışan personelin kişilik rengi ile performansı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma Konya’nın Bozkır ilçesinde görev yapan kamu personeli üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem yoluna gitmeden Bozkır’da görev yapan tüm kamu personeline ulaşılmaya çalışılmış, 151 personele hazırlanan anketler dağıtılmış ve uygulanmıştır. Verileri toplamak amacıyla kişilik renkleri testi için Toktamışoğlu ve Alkış (2005)’ın, performans değerlendirme ölçeği için ise Odabaş (2004)’ın çalışmasındaki sorular kullanılmıştır. Araştırma bulguları SPSS 22.0 programı ile analiz edilmiştir. Analizler sonucu güçlü kırmızı’nın ortalaması 4.49, mükemmel mor’un ortalaması 4.61, popüler pembenin ortalaması 3.91 ve soğukkanlı beyaz’ın ortalaması 4.02 olarak tespit edilmiştir.  Yapılan ANOVA testi sonucunda ise kişilik renkleri ile kamu personelinin performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler


Kişilik Renkleri, Kişilik Analizi, Performans Değerlendirme

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akgemci, Tahir, Öz, Murat ve Kızıloğlu, Esra (2019). Kişilik Renkleri İle Kişilerin Özyeterlilikleri Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. III. Uluslararası EUREFE Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı Cilt II. 1-3 Kasım. Aydın: ISBN: 978-975-8254-87-3, 35-45.

Barutçugil, İsmet (2002). Performans Yönetimi (2. Baskı). İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Bayındır, Sena (2019). Bireylerin Kişilik Tiplerinin Kariyer Planlama ve Geliştirme Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.

Davis, Helen (2011). DISC Encyclopedia: Behavioral Flexibility Is The Key To Your Success (1st Edition). USA: Indaba Press.

Çelik, Uğur (2017). A ve B Kişilik Tiplerinde Kaygı Düzeyi ve Otomatik Düşünce Sıklığı, Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ceylan, Adnan (2014). Yönetimde İnsan ve Davranış (3. Baskı). İstanbul: Kuşak Matbaası.

Erik, Leyla (2016). Baş Ağrısı Olan Hastalarda Kişilik Tipleri, Tıpta Uzmanlık Tezi, Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diyarbakır.

Gürüz, Demet ve Özdemir Yaylacı, Gaye (2004). İletişimci Gözüyle İnsan Kaynakları Yönetimi (1. Baskı). İstanbul: Kapital Medya.

Gürüz, Demet ve Gürel, Emel (2009). Yönetim ve Organizasyon (2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.

ITS. (Integrated Talent Solutions). (2017). Disk Self 360, How Others View Your Behavioral Style (Report For: Sample Report Self Style: Si/S).

İşler, Ayten (2016). Giyim Ürünlerinin Satın Alınmasında Kişilik Renklerinin Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, , Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Lelord, François ve Andre Christophe (2003). Zor Kişiliklerle Yaşamak. (Çeviren: Rıfat Madenci). İstanbul: İletişim Yayınları.

Littauer, Florence (2005). Kişilik Bulmacası, Birlikte Çalıştığımız İnsanları Anlamak. (Çeviren: H. Betül Çelik). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Odabaş, Zakir (2004). İş Tatmini ve Bireysel Performans İlişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Özsoy, Emrah (2013). A Tipi ve B Tipi Kişilik İle İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Robbins, Stephen P. ve Judge, Timothy A (2013). Örgütsel Davranış. (Çeviren: İnci Erdem). Ankara: Nobel Yayınları.

Şahabettinoğlu, Şerife (2015). Kişilik Tipleri ve Hastalıklara Yatkınlık, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan (2014). Genel İşletme (11. Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi.

Şimşek, M. Şerif ve Öge, Serdar (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi (6. Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi.

Şimşek, Şerif M ve Çelik, Adnan (2015). Yönetim ve Organizasyon (17. Baskı). Konya: Eğitim Yayınevi.

Toktamışoğlu, Murat, Alkış, Cengiz (2005). İnsan Tanıma Klavuzu, (3. Baskı). İstanbul: Kapital Medya A.Ş.

Uyargil, Cavide (2013a). Performans Yönetimi Sistemi (3. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Uyargil, Cavide (2013b). İnsan Kaynakları Yönetimi (6. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Yelboga, Atilla (2006). Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, “İş, Güç”, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8 (2): 196-211.

Yiğit, İhsan (2012). Çeşitlendirme Stratejisi ve Örgütsel Performans İlişkisi (1. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.