Gelenekselden Dijitale Siber İstihbarat ve Rus Dış Politikası

Demet Şefika MANGIR, Sevda Nur KÜÇÜKKIRLI

Özet


Uluslararası sistemin egemen devletleri çıkarları gereği, askeri, güvenlik, ekonomik ve ticari faaliyetler içerisinde karşılıklı işbirliğini sürdürebildikleri gibi, çatışan çıkarları doğrultusunda rekabetçi politikalar izleyebilmektedirler. Bu bağlamda çıkar eksenli amaçlar doğrultusunda farklı birçok yol ve yönteme de başvurmaktadırlar. Bunlardan biri de istihbarattır. İstihbarat ülkelerin “gizli” yollar ile bazı bilgilere ulaşma ve bu bilgileri devletin yararına olacak şekilde kullanma, gizleme ya da engelleye yönelik olarak taktik içerikli işlenmiş bilgi olarak özetlenebilir. Devletler ve devlet-dışı aktörler istihbarat kavramını çok uzun yıllardan beri kullanmaktadır. Günümüzde CIA, FSB, MOSSAD gibi istihbarat servisleri ve arkalarında ABD, Rusya, İsrail gibi küresel etkileri tartışılmaz ülkelerin bu servisleri kullanarak pek çok alanda devletlerin çıkarlarına uygun politikaların oluşturulması için araştırmalar yaptıkları ve çeşitli araçlarla bilgi topladıkları bilinmektedir. Sovyetler Birliği’nin halefi olarak uluslararası sistemde yerini alan Rusya, yakın çevre doktrini kapsamında eski Sovyet sınırlarında önemli bir aktör olduğunu, özellikle eski KGB ajanı Vladimir Putin’in iktidara gelmesiyle birlikte değişimin ve dönüşümün kapılarını aralayacağının sinyallerini vermiştir. Realist paradigmadan bakıldığında anarşik ve çıkar temelli bir dünyada yürütülen ilişkiler, menfaatleri öncelemekte ve devletlerin ve devlet-dışı aktörlerin muhatapları karşısında bir adım önde olma isteği istihbaratın gerekliliğini kendi içinde meşrulaştırmaktadır. Bu nedenle Rusya’nın hem iç politikada hem de dış politikada etkin olmasında, ekonomik, toplumsal ve siyasal açılardan istihbarat servislerinin nasıl bir rol oynadığı merak konusudur. Günümüzde istihbarat yöntemleri eski geleneksel yöntemlerini devam ettirmekle birlikte, teknolojik gelişim ve dijitalleşen dünyada yetersiz kalmaktadırlar. Dolayısıyla çalışmada, uluslararası sistemin önemli aktörlerinden Rusya’nın dış politikasında, geleneksel istihbarattan siber istihbarata verilerin işlevinin ve etki alanının dijitalleşmeyle nasıl bir boyut kazandığı irdelenmektedir. Bu doğrultuda, literatür taraması ile elde edilen verilerden yola çıkılarak, kuramsal çerçevede istihbarat kavramı sorgulanarak Rus dış politikasında geleneksel istihbarattan dijital istihbarata geçiş süreci ve bunun politik eksendeki yansımaları analiz edilmeye çalışılacaktır.   


Anahtar Kelimeler


İstihbarat, Siber İstihbarat, Rus Dış Politikası

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akyeşilmen, Nezir. Disiplinlerarası Bir Yaklaşım ile Siber Politika ve Siber Güvenlik, Ankara, Orion Kitabevi, 2018.

AlphaHistory. Russian Revolution: Cheka, ?, [Online] Available at: https://alphahistory.com/russianrevolution/cheka/ Erişim Tarihi: 06.06.19].

Alsmadi, I., The NICE Cyber Security Framework: Cyber Security Intelligence and Analytics, Swetzerland, Springer, 2019.

Andrew, Christopher. Oleg, Gordijewski. KGB, Przełożył Rafał Brzeski Dom Wydawnıczy Bellona Warszawa,1999.

Anlık İnternet Kullanımı Takibi. [Online] Available at: https://www.internetlivestats.com/?, [Erişim Tarihi: 02.11.19].

Barbosa Hugo. Filipe Breda, Telmo Morais. (2017). Social Engineering And Cyber Security”, INTED2017.

Bimfort, Martin T. (1995). “A Definition of Intelligence”, Study of Intelligence, Vol.2, No.4, s.75-78.

Cardillo, Robert. “Geospatıal-Intellıgence (Geoınt) Basıc Doctrıne”, Natıonal System For Geospatıal Intellıgence, 2018.

CIA. (2010). “INTelligence: Human Intelligence”, [Online] Available at: https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2010-featured-story-archive/intelligence-human-intelligence.html [Erişim Tarihi: 08.11.19].

Craıgen, Dan. Thıbault, Nadia, Purse, Randy. (2014). Defining cybersecurity, Technology Innovation Management Review, 4.10, s.13-21.

CSRI, Cyber Securıty Research Institute. Russıan State In Cyber Spy Claims, [Online] Available at: http://www.csri.info/russian-state-in-cyber-spy-claims/ , [Erişim Tarihi: 03.11.19]

Çamaş, T. (2018). “Opriçnina Teşkilatı ve Rus Merkezileşmesine Etkileri”, Vakanüvis-Uluslararası Tarih Araştırmaları Dergisi, 3(2), s.112-136.

Darczewska, Jolanta. Russia’s Armed Forces On The İnformation War Front:Strategic Documents, Poland, Centre for Eastern Studies, No.57, 2016.

Doman, Chris. The First Cyber Espionage Attacks: How Operation Moonlight Maze made history, [Online] Available at: https://medium.com/@chris_doman/the-first-sophistiated-cyber-attacks-how-operation-moonlight-maze-made-history-2adb12cc43f7, [Erişim Tarihi: 03.11.19].

Ettinger, Jared. (2019). Cyber Intelligence Tradecraft Report The State of Cyber Intelligence Practices in the United States, Rapor, Carnegie Mellon University Software Engineering Institute, United States.

Fidan, Hakan. (1999). “Intellıgence And Foreıgn Polıcy; A Comparıson Of Brıtısh, Amerıcan And Turkısh Intellıgence Systems”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bilkent Unıversitesi.

Gady, F. S., & Austin, G. Russia, The United States, And Cyber Diplomacy, Opening the Doors, EastWestInstitute, New York, 2010.

Galante, Laura. Shaun, Ee. (2018). Defining Russian Election Interference: An Analysis of Select 2014 to 2018 Cyber Enabled Incidents, Rapor, Atlantic Council, Washington.

Gökduman, Mert. (2018). “Sinyal İstihbaratı”, Rapor, Teknolojik Düşünce Merkezi(STM), TREND Analizi, Ankara.

Guinchard, A. (2011). “Between Hype And Understatement: Reassessing Cyber Risks As A Security Strategy”, Journal of Strategic Security, 4(2), s.75-96.

INSA. (2015). “Cyber Intellıgence: Preparing Today’s Talent For Tomorrow’s Threats”, Intellıgence And Natıonal Securıty Allıance: Cyber Intellıgence Task Force, s.2-17.

IOSS, Inteagency Opsec Support Staff. Intelligence Threat Handbook, Operations Security Information Series, United States, 1996.

Johnson, Loch K. Strategic Intelligence: Understanding the Hidden Side of Government, London, Preager Security International, 2007.

Jupillat, Nicolas. (2016). “From the Cuckoo’s Egg to Global Surveillance: Cyber Espionage that Becomes Prohibited Intervention”, NCJ Int'l L:42,933.

Katz, Rebecca. Jim, Banaski. Essentials of Public Health Preparedness and Emergency Management, Burlington, Jones & Bartleed,2018.

Keleştemur, Atalay, “Siber İstihbarat Tanımı ve Faaliyet Alanı”, [Online] Available at: https://www.academia.edu/30032177/Siber_%C4%B0stihbarat_Tan%C4%B1m%C4%B1_ve_Faaliyet_Alan%C4%B1, [Erişim Tarihi:03.10.19].

Major, George J.. The Nature Of Future: Intelligence Organizations:, Kansas, School Of Advanced Mılıtary Studıes Monograph Approval 1995.

Manasia, Loredana. Andrei, Pârvan. Maria Grațiela, Ianoș. (2018). “Memorıes From The Future: Is Dıgıtal Intellıgence What Matters In The Forthcomıng Socıety?”, 10th International Conference on Education and New Learning Technologies.

Maness, Ryan C.. Brandon Valeriano, Russia’s Coercive Diplomacy Energy, Cyber, and Maritime Policy as New Sources of Power, New York, Palgrave Macmıllan, 2015.

Maurer, Tim, Scott Janz. (2014). The Russia-Ukraine Conflict: Cyber and Information Warfare in a Regional Context, ISN ETH Zurich.

Mithas, Sunil. Warren, McFarlan. (2017). “What Is Digital Intelligence?”, IEEE Computer Society:Computing Edge, s.9-12.

Murray, M. (2016). “Big Data And İntelligence: Applications, Human Capital, And Education”, Journal of Strategic Security, 9(2), s.92-121.

North Atlantıc Treaty Organızatıon (NATO):Standardızatıon Agency (NSA). Nato Glossary Of Terms And Defınıtıons, 2008.

Omand, D. (2015). “Understanding Digital İntelligence And The Norms That Might Govern İt”, International Governance Innovation and Chatham House.

Oxford English Dictionary. [Online] Available at: https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/intelligence?q=%09intelligence,[Erişim Tarihi: 23.05.19].

Pace, Chris. The Threat Intelligence Handbook: A Practical Guide for Security Teams to Unlocking the Power of Intelligence, Annapolis,CyberEdge Group, 2018.

Polgar, Thomas. The KGB an Instrument of Soviet Power, The İntelligence Profession Series:3, The Association of Former Intelligence Officers (AFIO), Virgina, 1989.

Popescu, Nicu. Stanislav Secrieru, Hacks, Leaks And Dısruptıons Russıan Cyber Strategıes,Paris, Chaıllot Papers, 2018.

Pringle, Robert W. Historical Dictionary of Russian and Soviet Intelligence, Historical Dictionaries of Intelligence and Counterintelligence, No. 5, United States, Scarecrow Press, 2006.

Richard L. Bernard. Electronıc Intellıgence (ELINT) At NSA, Cryptologic History National Security Agency, USA 2009.

Seng, Aaron Chia Eng. (2007). “MASINT: “The Intelligence of the Future”, Dsta Horizons, s.108-120.

Shetty, Dinesh. Social Engineering: The-Human-Factor, [Online] Available at: https://www.exploitdb.com/docs/english/18135-social-engineering---the-human-factor.pdf , [Erişim Tarihi:14.11.19].

Smith, Ben. (2018). Russian İntelligence Services And Special Forces, Brıefıng Paper, Number CBP 8430, 30 Ekim.

Spracher, William C. National Security İntelligence Professional Education: A Map Of US Civilian University Programs And Competencies, The George Washington University, 2009.

Stanzel, V. New Realities in Foreign Affairs: Diplomacy in the 21 st Century, German Institute for International and Security Affairs SWP Research Paper 11, 2018.

Türk Dil Kurumu. [Online] Available at: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=istihbarat, [Erişim Tarihi: 23.05.19].

UNGA, Unıted Natıons General Assembly. (1965). Declaration on the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the Protection of Their Independence and Sovereignty, A/RES/20/2131.

United States Army (2016). Human Intellıgence Collector Operatıons, Washington, [Online] Available at: http://fas.org/irp/doddir/army/fm2-22-3.pdf. [Erişim Tarihi: 08.11.19]

United States Marine Corps (USMC). Signals Intelligence, Washington, Department Of The Navy, 2018.

United States Of America, Office of The Director of Natioal İntelligence (USANI) (2013). “U.S National İntelligence: An Owerview”, Taslak, Washington.

Ümit, Özdağ. İstihbarat Teorisi, Ankara, Kripto Yayınları, 2014.

Ünver, H. Akı. (2018). “Digital Open Source Intelligence and International Security: A Primer”, EDAM, Oxford CTGA & Kadir Has University, Cyber Governance and Digital Democracy.

Vardangaos, George. (2016). “Cyber-İntelligence And Cyber Counterintelligence (CCI): General Definitions And Principles”, International Strategic Analyses (KEDISA), No.1, Haziran.

Waller, Simon. What is Digital Intelligence?, [Online] Available at: https://www.simonwaller.com.au/digital-intelligence/ [Erişim Tarihi: 02.11.19].

Warner, Michael. (2002). “Wanted: A Defmition of Intelligence”, Studies in Intelligence, Vol:46, No:3, s.15-22.

Zeng, Daniel Dajun. Robert, Lusch. Hsiu-chin, Chen. (2011). “Social Media Analytics and Intelligence”, Intelligent Systems, 25(6), s.13 – 16.

Zickel, Raymond E.. Soviet Union a Country Story, Federal Research Division Librarary of Congrees, Washington, D.C. ,1991.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.