Türkiye'de ve Amerika'da Halkla İlişkiler Mesleğine Bakış Açısının İş İlanları Üzerinden Karşılaştırılması

Aynur ARSLAN, Özlem DUĞAN

Özet


Bu çalışma iş ilanları siteleri üzerinden sektörün bakış açısı ve halkla ilişkilerden beklentileri üzerinden değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye'de faaliyet gösteren 3 iş ilanı sitesi ile ABD'deki 3 iş ilanı sitesi incelenmiştir. Çalışma sonucunda Türkiye'deki ilanların % 27,7'sinde ilan başlığının ve aranan pozisyonun "Halkla ilişkiler Personeli/Elemanı/Görevlisi" olduğu ve bu pozisyondaki bir çalışandan iletişim becerisi gelişmiş, iyi görünümlü, iyi konuşan ve bilgisayar becerisine sahip olma gibi spesifik olmayan niteliklerin arandığı; ABD ilanlarında ise % 53,3 "Halkla İlişkiler Kooridinatörü/Müdürü" başlığında iletişim becerisi gelişmiş, takım çalışmasına uygun, çalışkan, yazma ve sunum becerisi gelişmiş, medya ilişkilerini yürütebilen, stratejik planlama becerisine sahip olma gibi özelliklerin arandığı görülmektedir. ABD ilanlarının hiçbirinde cinsiyetin belirtilmediği, Türkiye'deki % 28,8 ilanda kadın çalışan arandığı belirlenmiştir. Türkiye'deki ilanların % 60'ında aranan eğitim kriterlerinde herhangi bir alan mezunu olma şartı aranmazken, ABD'de % 63,3 oranındaki ilanda gazetecilik, radyo ve televizyon gibi iletişim alanları ile birlikte halkla ilişkiler alanı varken, % 32,2 ilanda herhangi bir alan şartı belirtilmemiştir. Türkiye'de aranan niteliklerin profesyonel nitelikler olmadığı, çoğunlukla dış görünüşe yönelik olduğu görülürken, ABD'de bunun tam tersi profesyonel nitelikler aranmaktadır. Mesleki özelliklerde ise, Türkiye'deki ilanlarda, % 36,6 MS Office Bilgisi, % 20 yabancı dil aranırken, ABD ilanlarında, % 96,7 rapor yazma becerisi, % 91,1 yazma becerisi, % 88,9 ilanda sunum becerisi, % 87,8 medya takibi yapmak, % 85,6 sosyal medya kullanma becerisi, % 83,3 PR takibi yapmak, % 81,1 organizasyon yapabilme becerisi, % 81,1 medya ilişkilerini yönetebilmek, % 62,2 metin yazarlığı, % 60,0 MS Office bilgisi, % 41,1 stratejik planlama yapabilmek, % 22,2 kriz yönetim becerisi gibi mesleki özelliklerin arandığı tespit edilmiştir.

 


Anahtar Kelimeler


Anahtar Kelimeler: Halkla İlişkiler, İş İlanları, Türkiye ve Amerika Halkla İlişkiler

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kaynakça

Abdullah, Z., ve Threadgold, T. (2008). “Towards The Professionalisation of Public Relations in Malaysia: Perception Management and Strategy Development”, Public Relations Review, 34 (3): 285–287.

Asna, Alaaddin. Public Relations Temel Bilgiler. İstanbul, Der Yayınları, 1993.

Arslan, A.(2018). “www.halklailişkileraranıyor”. 16th International Symposium Communication in the Millennium, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Turkey, 25-28 Nisan.

Becerikli Yıldırım, S. (2004). “Türkiye'deki lisans düzeyindeki halkla İlişkiler eğitimine ilişkin bir değerlendirme”, 2'nd International Symposium Communication in the Millenium a Dialogue Between Turkish and American Scholars, İstanbul, Turkey, 17-19 Mart.

Biber, Ayhan. Halkla İlişkilerde Teorik Bir Çerçeve, Ankara, Vadi Yayınları, 2004.

Broom, Glen M. Cutlip and Center's Effective Public Relations, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 2009.

Callison, C. (2001). "Do PR Practitioners have a PR Problem?: The Effect of Associating a Source with Public Relations And Client–Negative News on Audience Perception of Credibility”, Journal of Public Relations Research, 13 (3): 219– 234.

Bowen, Shannon A. (2009). “All Glamour, No Substance? How Public Relations Majors and Potential Majors in an Exemplar Program View The Industry and Function”, Public Relations Review, 35 (4): 402–410.

Canpolat, N. (2012). “Bir Meslek Olarak Halkla İlişkiler ve Etik: Halkla İlişkiler Şirketlerinin Web Sitelerine Yönelik Bir Çalışma”, Journal of Yasar University, 25 (7): 4229-4240.

Hainsworth, Brad E. (1993). “Commentary: Professionalism in Public Relations”, Public Relations Review, 19 (4): 311–313.

Geylan, Ramazan. İşletmelerde Halkla İlişkiler. Eskişehir, Birlik Ofset, 1994.

Grunig, James E., ve Hunt, Todd. Managing Public Relations, New York, Holt, Rinehart& Winston, 1984.

Grunig, James E. Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik. İstanbul, Rota, 2005.

Görpe, S. (2013). “PR as a Profession: How much does it Matter?”, [Online] Available at: [Erişim tarihi: 16.01.2019].

Kalender, A.(1999). “Türkiye'de Halkla İlişkilerin Meslekleşmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 1(1): 24-33.

Kazancı, Metin. Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Ankara, Turhan Kitabevi, 2011.

Krippendorff, Klaus. Content Analysis: An Introduction ToIts Methodology, New York, Sage Publication, 1980.

Meintjes, C., ve Niemann–Struweg, I. (2009). “The role of a professional body in professionalisation: The south African public relations case”, PRism 6(2): [Online] Available at: , [Erişim tarihi: 16.01.2019].

Morris, Trevor ve Goldsworthy, Simon. PR-A Persuasive Industry, London, Palgrave Mac Millan, 2008.

Newsom, Doug., Turk, Judy., ve Kruckeberg, Dean. This is PR: The Realities of Public Relations, Boston, Wadsworth, Cengage Learning, 2013.

Öksüz, B. (2015). “Halkla İlişkilerde Meslekleşme Sorunu”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sayı: 40, s. 249-265.

Özsoy, A. (2006). “Televizyon metinlerinde halkla ilişkiler mesleğinin temsili üzerine eleştirel bir bakış: yağmur zamanı ve ıhlamurlar altında dizi–metinlerinde halkla ilişkilerin nesnesi olarak kadın”. 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 27-28 Nisan.

Palea, A. (2012). “The Role of Professional Associations in Defining the Public Relations Profession the Romanian Case”, Professional Communication and Translation Studies, 5 (1–2): 17-24.

Parkinson, M.G. ve Parkinson, L. M. (2003). “Constitutional Mythology in the United States: The Arguments Against Public Relations Licensing Refuted”, Intercultural Communication Studies, XII (2): 135–149.

Sriramesh, K., ve Hornaman, L. B. (2006). “Public Relations as a Profession an Analysis of Curricular Content in the United States”, Journal of Creative Communications,1 (2): 155–172.

Solmaz, B., Arslan, A., Aydın, B.O., ve Duğan, Ö. (2012). “Türkiye'de Halkla İlişkiler Lisans Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı: 27, s. 253-269.

Şimşek, Şerif. Yönetim ve Organizasyon, Konya, Günay Ofset, 1999.

Tanyıldızı İmik, N. (2011). “Türkiye'de Halkla İlişkiler Mesleğinde Kadın”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20): 75-81.

Theaker, Alison. The Handbook of Public Relations, New York, Routledge, 2005.

Tuncer, M. U. (2011). “Halkla İlişkiler Meslek Standartları: Uygulayıcılara Yönelik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, sayı: 32, s. 63-85.

Wright, Donald K. (1981). “Accreditation's Effects on Professionalism”, Public Relations Review, 7 (1): 48–61.

Yengin, Hülya. Halkla İlişkilere Başlarken, İstanbul, Gamze Yayıncılık, 2004.

Yıldız, N. (2010). “Halkla İlişkilerde Kavramlar, Sınırlar, Sorunlar”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 6 (2): 24-32.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.