Tarih Öğretiminde Menkıbelerin Kullanılması

Barış SARIKÖSE

Öz


Son yıllarda eğitim ve öğretim teknikleri alanında yapılan araştırmalarda büyük artışlar meydana gelmiştir. Tarih öğretimi
alanında da bu gelişmelere paralel olarak bir takım yeni araştırmaların yapıldığıve anketlerin uygulandığıgörülmektedir. Yeni
araştırmalarla, eskiden beri kullanılan öğretim metotlarının veriminin arttırılmasıile birlikte yeni metotların da geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Tarih öğretiminde farklıöğretim metot ve teknikleri kullanılmaktadır. Düz anlatım, soru-cevap gibi klasik
metotlarla öğrenciler derslere aktif olarak katılamamaktadırlar. Modern araştırmalarda öğrencilerin derse aktif olarak katılımının
öğrenci başarısınıbüyük ölçüde arttırdığıortaya konulmuştur. Tarih öğretiminde de öğrencilerin derse aktif olarak katılımını
sağlayacak bilimsel metotların kullanılmasıgerekmektedir.
Benzetişim, örnek olay çalışması, alan gezileri gibi metotların kullanımıöğrencilerin tarih dersine katılımınısağlayacak,
başarılarınıda arttıracaktır. Örnek olay çalışmasıolarak anlatılacak bir fıkra, menkıbe öğrencilerin derse ilgisini çekecek, onların
daha aktif olmalarınısağlayacaktır.  Ders esnasında anlatılacak bir menkıbe veya olağanüstü olay, soru-cevap metodu ile
değerlendirildiği gibi anlatılan menkıbe ve olağanüstü olayın öğrenciler tarafından canlandırılmasıgibi etkinlikler öğrencilerin
kendine güven duygusunu geliştirecektir. Bu tür tarih öğretim metot ve tekniklerini kullanmak aynızamanda öğrencilerde tarihe
karşıilgi ve sevgiyi de arttıracaktır. Lise tarih dersleri müfredatında ve Mili Eğitim Bakanlığı’nın yayınlamışolduğu yönetmeliklerde
de örnek olay çalışmasıbaşta olmak üzere farklımetot ve öğretim tekniklerinin tarih öğretmenlerince derslerde kullanılması
istenmektedir. Lise öğrencileri, menkıbe ve olağanüstü olaylara karşıilgi duymaktadır. Bu sebeple tarih öğretmenleri derslerde tarih
öğretiminde konu ile ilgili menkıbe ve olağanüstü olaylara yer vermelidirler. Tarih derslerinin monoton yapısından kurtarılmasıiçin
ders esnasında birden fazla metot kullanılmalıdır. Tarih öğretmenleri modern tarih öğretim metot ve tekniklerini kullanarak
öğrencileri aktif olarak derse katmalıdırlar.
Bu makalede tarih öğretiminde kullanılan örnek olay çalışmasında bir öğretim materyali olarak menkıbe ve olağanüstü olayların
kullanılmasıdeğerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler


Tarih Öğretimi, Menkıbe, Lise, Tarih Müfredatı, Örnek Olay Çalışması

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.