İşveren Markasının İnsan Kaynakları Süreçleri Üzerine Etkileri

Mehmet GÜLER

Özet


Küreselleşme sürecinin etkilerinin arttığı işgücü piyasalarında, şirketler için büyük önem arz eden konuların başında gelen İnsan Kaynakları Yönetimi; şirketin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi, şirket verimliliğinin sağlanması ve artırılması için ihtiyaç duyulan, gelecekte ihtiyaç duyulabilecek insan kaynağının işe alınması, eğitilmesi, kariyerinin planlanması ve geliştirilmesi faaliyetlerini ifade etmektedir. Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin hayatına devam edebilmesi, insan gücünün niteliği ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, doğru insanın bulunması ve seçilmesi süreciyle başlayan ve yönetilmesi süreciyle devam eden insan kaynakları yönetim fonksiyonu işletmelerin vazgeçilmezi haline gelmektedir. Diğer taraftan, insan unsurunun da sürekli değiştiği ve geliştiği dikkate alındığında, İKY fonksiyonlarının da sürekli gelişim, değişim ve etkileşim sürecinde olacağı açıktır.

Günümüzde nitelik düzeyi yüksek işgücünün tercihi marka değeri yüksek (işveren markası) olan işletmeler olduğu dikkate alındığında nitelikli insan kaynağının kazandırılmasını ve elde tutulmasını sağlayacak işveren markasının oluşturulması gerekmektedir.  İşveren markası yönetimi, işletmelerin rakiplerinden farklılaşmasına odaklanması sürecinde sadece mal ve hizmet farklılığı yaratarak değil, mevcut çalışanların ve potansiyel işgücünün beklentileri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak oluşturulan örgüt kültürü ve insan kaynakları faaliyetleri açısından yönetme biçimidir. İşveren markası yönetiminin gerçekleştirilmesi, işletmelerde işgücü devrini de azaltmaktadır. Bu bağlamda, insan kaynakları yönetim süreci ve işveren markası ilişkisi önem kazanmaktadır. İşveren markası yönetim modelinin süreçleri ile insan kaynakları yönetim sürecinin etkileşimi işletmenin nitelikli insan kaynağını bulma ve seçme sürecinden yönetme sürecine kadar tüm fonksiyonlarında katkısı olacağı ifade edilmektedir.

İşveren markasının bileşenleri incelendiğinde, mevcut çalışanlara karşı sorumluluklar, potansiyel adayların işyerine kazandırılma misyonu, iş-özel hayat dengesi, kurum kültürü, kurum/ürün markası, çalışma ortamı ve yan haklar olduğu görülmektedir. İşveren markası ve insan kaynakları yönetimi yönetim süreçlerinin bileşenleri açısından büyük benzeşme göstermektedir. Bu nedenle bu iki yönetim yaklaşımın etkileşim içerisinde olması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, işveren markasının sürecinin işletmeler açısından önemini ortaya koyarak, nitelikli personelin kazandırılması ve elde tutulması sürecinde insan kaynakları yönetim fonksiyonları ile ilişkisini incelemektir. Bu kapsamda, işveren markası uygulamalarının insan kaynakları yönetim süreçleri ile doğrudan ilişkisi geniş bir literatür taraması ile bağlantının detayı anlatılacaktır.


Anahtar Kelimeler


İnsan Kaynakları Yönetimi, İşveren Markası, Yönetim

Tam Metin:

PDF

Referanslar


AKTUĞLU, K., Işıl. Marka Yönetimi Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler, İstanbul, İletişim Yayınları, 2008.

BALABAN, Ö. Uygulamalı İnsan Kaynakları Yönetimi Basılmamış Ders Notları, Sakarya, 2013.

BARUTÇUGİL, İ. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Kariyer Yayıncılık, 2004.

BAŞ, T. İşveren Markası Yüksek Nitelikli Çalışanları Çekmenin ve Elde Tutmanın Anahtarı, İstanbul, Optimist Yayıncılık, 2011.

BİNGÖL, D. Personel Yönetimi, İstanbul, Beta Yayıncılık, 1997.

DEMİR, M. (2014)“İşveren Markası ve İşveren Markasının Çalışan Memnuniyeti Üzerindeki Etkileri”, (Bahçeşehir Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul.

ÇAKIR Y., Sinem.(2015).“İşveren Markası Yönetim Sürecinde Strateji ve Uygulamaların İncelenmesi: Türkiye’deki Şirketlerin İnsan Kaynakları Yöneticilerine Yönelik Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015. s.674-689.

ERDEMİR, E.(2007).“İşe Almada Aday Odaklılık: Kavramsal Çerçeve ve Ölçek Geliştirme”, (Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir.

ERGİN, R.(2017).“İnsan Kaynakları Yönetimi Bakımından Kurumsal İmaj ve İller Bankası Anonim Şirketi Üzerine Bir Araştırma” (Gazi Üniversitesi Uzmanlık Tezi), Ankara.

FINDIKÇI, İlhami. İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Alfa Basım Yayım, 1999.

İÇERGEN, H. (2016).“İşveren Markası ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının İşten Ayrılma Niyetlerine Etkileri: Turizm Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, (Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.

ÖKSÜZ, B. (2012).“İşveren Markası Yönetimi Sürecinde İletişimin Önemi”, Selçuk İletişim, Cilt:7, Sayı:12, s.14-31.

YÜKSEL, H. (2012).“Marka İşveren veya İşveren Markası Kavramı: Bu kavramın İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında ve İşçi Devir Hızı Kapsamında Değerlendirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:8, Sayı:14. s.415-439.

OKAN Y., Elif. Şimdi İşveren Markası Zamanı, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 2015.

ŞAHİN, Levent. İşletmelerde Stratejik Eğitim Yönetimi: Klavuz Model, İstanbul, Sentez Yayıncılık, 2017.

TOSUN B., Nurhan.Marka Yönetimi. İstanbul, Beta Basım Yayın, 2014.

UĞUR, Adem. İnsan Kaynakları Yönetimi, Sakarya, Sakarya Kitabevi,2015

UYARGİL, Cavide, vd. Lale. İnsan Kaynakları Yönetimi, İstanbul, Beta Basım, 2008.

WATSON, Tony. (2010).”Critical social science, pragmatism and the realities of HRM”, The International Journal of Human Resource Management, Cilt:6, Sayı:21, s.915-931.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.