Geçmişi Bilmek Bugünü Anlamak Geleceği Planlamak ve Yönetmek

Ünal ACAR

Özet


Günümüzde modern çağın gereksinimlerinin teknolojik olarak karşılanmasının yanında geleceğe yönelik belirsizliklerin kontrol edilmesi ve değişim yönetiminin uygulanması zorunluluk hâline gelmiştir. Geleceği geçmişten bağımsız olarak düşünmek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Geleceği ön görebilmek için geçmişi ve günümüzü çok iyi bilmek gerekir. Geleceği planlarken, geçmişte ve bugün yaşadığımız gelişme ve değişimin yarına şekil verdiği unutulmamalıdır. Gelecekte oluşacak şartları en iyi tahmin yeteneğine sahip devletler, değişime en kolay şekilde uyum sağlayabilen ve etkenleri kontrol edebilen organizasyonlara sahip olan devletler olacaktır. Özellikle stratejik yönetim ve planlama kavramlarına, yönetim alanında yapılan çalışmalarda sıkça rastlanır olması stratejik yönetim açısından önemli bir teknik olan senaryo analizi ve senaryo planlama çalışmalarına da ihtiyacı doğurmuştur. Stratejik planlama aslında geçmişi bilerek, bugünü anlayarak, geleceği ön görmek ile ilgilidir. Startejik planlama, bilgileri değerlendirerek geleceği anlamaya çalışır. Gelecek sadece tahmin edildiği için gerçekleşmez. Doğru ve güvenilir bilgilere ihtiyaç vardır. Gelişmelerin doğru analiz edilmesini sağlayan doğru bilgi, tecrübe ve iradedir. Geleceği belirleyen faktörler çok değişkendir. Bir faktörde yaşanan değişimler birden fazla gelişmelere etki edebilir. Sayısız olasılık ve belirsizliği içeren geleceği tahmin etmek ve bu tahminleri yönetebilmek önemli bir sorunsaldır. Yakın veya uzak gelecekte olabilecekleri ön görebilmenin yönetimlere katacağı güç küresel ve bölgesel değişimlerde sağlayacağı katkı önemlidir.

Bu nedenle Geleceği anlamak insanların yeryüzüne geldikleri günden bugüne en temel arayışlarından birisi olmuştur. Stratejistlerin görevi, geçmişi bilerek günümüzdeki olayları anlayarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak, geleceği planlayacak kişi ve kurumları muhtemel olaylar hakkında doğru bilgileri sunmaktır. Geleceğe yönelik belirsizliklerin, bilgi ve tecrübeleri kullanarak bilimsel metotlarla desteklenen sistematik bir bakış açısı ile değerlendirilmektir. II. Dünya Savaşı öncesi dönemde insanlar, ülkelerinin bir savaşa girip girmeyeceği konusunda belirsizlik yaşarken, 1945’li yıllardan itibaren insanlar, bir sonraki savaşta hangi silahların kullanılacağı belirsizliğini de yaşıyorlardı. 1950’li yıllarda, değişimin hızının önceki yüzyıllardan yaklaşık olarak 50 kat fazla olduğu ve bir insanın ne orandaki değişimi kal­dırabileceği bilim insanları tarafından tartışılmaya başlandı. Belirsizliğin ivmesi daha da arttı. Makalemizin amacı da her gün yeni gelişmelerin yaşandığı, küresel güç mücadelesinin bütün acımasızlığı ile devam ettiği dünyamızda daha önemli bir konuma gelen stratejik yönetim, stratejik planlama, senaryo analizi ve senaryo yöntemi hakkında bilgi sunmaktır.


Anahtar Kelimeler


Gelecek, Geçmiş, Planlama, Strateji, Senaryo

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Acar, Ünal. İstihbarat, Ankara, Akçağ Yayınevi, 2011.

Aktan, C. Can. 2000’li Yıllarda Yeni Yönetim Teknikleri (2) Stratejik Yönetim, İstanbul, TÜGİAD Yayını, 1999.

Aşgın, Sait. Stratejik Yönetim, Ankara, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yayın No: 649, SGB:7, 2008.

Bağdigen Muhsin. Stratejik Planlamaya Dayalı Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi ve Mahalli İdareler, Ankara, Nobel Yayınları., 2007.

Bozkurt, Ö.; Ergun, T., Sezen, S (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ankara, TODAİE Yayınları, 1998.

Can, Halil. Organizasyon ve Yönetim Ankara, Siyasal Kitabevi, 1997.

David, Fred R. Strategic Management Concepts and Cases, New York, Prentice Hall, 2011.

Dinçer, Ömer. Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul, Timaş Matbaası, 1998.

Drucker, Peter F. 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, (Çev: İrfan Bahçıvangil-Gülenay Gorbon), İstanbul,Epsilon Yayıncılık, 1999.

Eren, Erol. İşletmelerde Stratejik Planlama ve Yönetim, İstanbul, Beta Basım Yayıncılık, 1990.

Ertürk, Mümin. İşletme Biliminin Temel İlkeleri, Gözden Geçirilmiş 8. Baskı, İstanbul, Beta Basım, 2011.

Güçlü, Nezahat. “Stratejik Yönetim”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, s. 61-85.

Haftacı, Vasfi. İşletmecilik Bilgisi, Kocaeli, Umuttepe Yayınları, 2013.

Kadıbeşgil, Salim. Kriz Geliyorum Der, İstanbul, Media Cat Yayınları, 2002.

Kahn, H ve Wıener, A. The year 2000: A Framework for Speculation of The Next Thirty-Three Years, New York, Macmillan, 1967.

Kırım, Arman. Strateji ve Birebir Pazarlama, İstanbul,Sistem Yayıncılık, 2006.

Kissinger, Henry (1998). Diplomasi, (Çev., İ.H. Kurt), İstanbul, İş Bankası Kültür Yayınları, 2006.

Lembert, Robert. Looking Back on Looking Forward: A Review of Evaluative Scenario Literature, Draft Report, RAND, 2008.

Neilson, R ve Christopher W, (2000). “Strategic Scenario Planning” CA International, Knowledge Management Review, Issue 12: p.10-11.

Özdevecioğlu, Mahmut (2002). “Krizin İşletmelerin Yönetsel ve Örgütsel Yapısı Üzerindeki Olumsuz Etkileri ve Kayseri Sanayi işletmelerinde Yapılan Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, s. 93-114.

Pollard, D ve Hotko, S (2006). “Crises, Scenarios and the Strategic Management Process”, Management Decisions, Volume 44, No 6, Emerald Group Publishing Limited, p. 721-736.

Schoemaker, Paul J.H (1995). “Scenario Planning: A Tool For Strategic Thinking”, Sloan Management Review Winter, 36: 25-40.

Şentürk, Hulusi. Belediyelerde Stratejik Planlama, Birinci Baskı İstanbul, İlke Yayınları, 2005.

Titiz, İ ve Çarıkçı, H. İ (2001). ‘‘Krizlerin İşletmeler Üzerindeki Etkileri Ve Küçük İşletme Yöneticilerinin Kriz Dönemine Yönelik Stratejik Düşünce Ve Analizleri” ‖, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1. s. 203-218.

Yılmaz, Kutluhan (2003). “Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Uygulaması”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 50-51, Temmuz-Aralık, s. 67-86.


Refback'lerCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.