Hastanelerde Otomatik İlaç Dağıtım Sistemi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Arzu YİĞİT, Nurdan ORAL KARA

Özet


Sağlık kuruluşlarında hasta güvenliğinin sağlanması dünya genelinde öncelikli en önemli konulardan biri haine gelmiştir. Sağlık alanında farklı disiplinlerde yapılan çalışma sonuçları, ilaç hatalarına yol açan etmenlerin çoğunluğunun ilaç yönetim süreci ile ilgili olduğunu göstermektedir. Hastanelerde ilaç yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulmasının sebebi hasta güvenliğini tehdit edecek ilaç hatalarını ve israfı önlemek, verimliliği artırmak ve maliyet tasarrufu sağlamaktır. Bu araştırmanın amacı otomatik ilaç dağıtım sistemi sağlık teknolojisi kullanımının hastaneler açısından güçlü, zayıf yönleri ve fırsat, tehdit unsurlarını tespit etmektir. Araştırma nitel araştırma tekniği ile yapılmıştır. Araştırmada nitel veriler ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmede hastane yöneticileri, ilaç yönetim sistemi üretici temsilcileri, eczacı, hemşire, satın alma ve işletme müdürleri ile görüşülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre ilaç yönetim sistemi satın alınmasının en güçlü yönleri; hasta güvenliğini sağlaması,  ilaç hatalarını, ilaç israfını ve işgücü maliyetini düşürmesi; zayıf yönü ise yatırım maliyetinin yüksek olmasıdır. İlaç yönetim sisteminin hastanelere sağladığı fırsatlar; globalleşme, büyüme, etkin ve verimli kaynak kullanımı, tehdit unsurlarının ise otomasyon sistemi altyapısı düşük olan hastanelerde bekleme süresinin yüksek olması, son kullanıcıların sisteme adapte olmakta güçlük çekmesi ve sisteme ilaç yükleme esnasında zaman kaybının yaşanması olarak tespit edilmiştir

Anahtar Kelimeler


İlaç yönetim sistemi, ilaç hataları, sağlık teknolojisi

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Agrawal A. (2009). Medication errors: prevention using information technology systems. British Journal of Clinical Pharmacology 67:6 / 681–686

Bates, D. W., Spell, N., Cullen, D. J., Burdick, E., Laird, N., Petersen, L. A., Leape, L. L. (1997). The costs of adverse drug events in hospitalized patients. Jama, 277(4), 307-311.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (2015). Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi Ve Eylem Planı 2015-2018.https://www.titck.gov.tr.

Chapuis, C., Bedouch, P., Detavernier, M., Durand, M., Francony, G., Lavagne, P., Payen, J. F. (2015). Automated drug dispensing systems in the intensive care unit: a financial analysis. Critical Care, 19(1), 318

Council of Europe (2006). Creation of a better medication safety culture in Europe: Building up safe medication practices. Expert Group on Safe Medication Practices (P-SP-PH/SAFE). http://optimiz-sih-circ-med.fr/Documents/Council_of_Europe_Medication_Safety_Report_19-03-2007.pdf Erişim tarihi: 02.11.2018

Crane, J., Crane, F. G. (2006). Preventing medication errors in hospitals through a systems approach and technological innovation: a prescription for 2010. Hospital topics, 84(4), 3-8.Oldland, A. R.,

Donaldson, M. S., Corrigan, J. M., Kohn, L. T., (2000). To err is human: building a safer health system (Vol. 6). National Academies Press.

Erol, H., ve Özdemir, A. (2014). Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi. Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 9-34.

Golightly, L. K., May, S. K., Barber, G. R., & Stolpman, N. M. (2015). Electronic inventory systems and barcode technology: impact on pharmacy technical accuracy and error liability. Hospital pharmacy, 50(1), 034-041.

Görener A. (2016). Türkiye’de Medikal Turizm Sektörünün Değerlendirilmesinde Bütünleşik SWOT- AHS Yaklaşımı, Alphanumeric Journal Volume 4, Issue 2, 159-169

Institute of Medicine. (1999). To Err is Human: Building a safer health system. Washington, DC: National Academies Press, 2001. Crossing the quality chasm. Washington, DC: National Academies Press.

Oren, E., B. Shaffer, and J. Guglielmo. (2003) Impact of emerging technologies on medication errors and adverse drug events. American Journal of Health System Pharmacy 60 (14): 1447–58.

Oswald, S., & Caldwell, R. (2007). Dispensing error rate after implementation of an automated pharmacy carousel system. American journal of health-system pharmacy, 64(13), 1427-1431.

Özen, Y., Gül, A. (2007). Sosyal Ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (15), 394-422.

Patton, M (2002). Oualitative Research and Evaluation Methods, 3. Red ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Perras, C., Jacobs, P., Boucher, M. (2009). Technologies to reduce errors in dispensing and administration of medication in hospitals: clinical and economic analyses. Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health.

Redder, J. (2011). Electronic Medication Dispensing Cabinets at Aarhus University Hospital: Assessment of the Market prior to Implementation. Medicine with Industrial Specialization. Denmark: Department of Health Science and Technology Aalborg University.

Rodriguez-Gonzalez, C. G., Herranz-Alonso, A., Martin-Barbero, M. L., Duran-Garcia, E., Durango-Limarquez, M. I., Hernández-Sampelayo, P., Sanjurjo-Saez, M. (2011). Prevalence of medication administration errors in two medical units with automated prescription and dispensing. Journal of the American Medical Informatics Association, 19(1), 72-78.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı (2012). SKS Işığında Sağlıkta Kalite. 1. Baskı: Ankara.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı (2015). İlaç Güvenliği Rehberi (Versiyon 2.0 ; Revizyon 00) 2.Baskı: Ankara.

Slee A, Farrar K, Hughes D. (2002). Implementing an automated dispensing system. The Pharmaceutical Journal 268:437–8.

Taxis, K., Dean, B., Barber, N. (1999). Hospital drug distribution systems in the UK and Germany‐a study of medication errors. Pharmacy World and Science, 21(1), 25-31.

Tengilimoğlu, D.,Yiğit, V. (2017). Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara.

Thomas EJ, Studdert DM, Burstin HR, et al. (2000). Incidence and types of adverse events and negligent care in Utah and Colorado. Medical Care, Vol. 38, No. 3 (Mar., 2000), pp. 261-271

Uzun Ş ve Filiz A. (2008). İlaç Uygulama Hataları, Türkiye Klinikleri, 28,217-222.

Vries EN, Ramrattan MA, Smorenburg SM et al (2008). . The Ġncidence And Nature Of In Hospital Adverse Events: A Systematic Review. Qual Saf Health Care, 17: 216- 223.

Webster David F (2016) Optimizing Central Pharmacy Dispensing Technology, Pharmacy Purchasing & Products May (2016) Vol:13 No:5

Yıldırım A., Şimşek H. (2013).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları, Genişletilmiş 9. Baskı, Ankara.

Yiğit, V. (2014). Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama. Sayıştay Dergisi, 93, 105-128.

https://www.pharmacytimes.com/publications/issue/2008/2008-08/2008-08-8655.erişim:11.09.2018


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.