Derneklerin Web Sitelerinin Kurum Kimliği Yönünden İncelenmesi: Mardin Örneği

Esra Yay Bakmaz, Hayriye Nur Gorkemli

Öz


Gelişen teknoloji kurumsal iletişimde önemli yenilikleri beraberinde getirmiştir. İnternetin ve mobil cihazların yaygınlaşmasıyla web sitelerinin kurumsal iletişimde etkin bir araç olduğu görülmektedir. Web siteleri sadece kar amaçlı ticari kuruluşlarda değil, kar amacı gütmeyen organizasyonlarda da kullanılmaktadır. Kurumsal web siteleri kurum ve yürütülen faaliyetler hakkında verilen bilgiler dışında hedef kitle ile etkileşimli ve zamansız işlem yapabilmeyi ve iletişim kurmayı sağlamaktadır. Profesyonelce hazırlanmış web siteleri kurumların rakiplerinden sıyrılarak hedef kitle tarafından tercih edilir hale gelmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Farklı hedefleri gerçekleştirmek amacıyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen organizasyonlar olarak adlandırılan dernekler, hedef kitleleri ile iletişim kurmada gönüllülük esasına göre faaliyet göstermektedir. Derneklerin hedef kitlelerine hem kendilerini, hem de faaliyetlerini anlatabilmeleri, onlarla etkileşim kurabilmeleri için kurumsal web sitleri önemli bir işleve sahiptir.

Bu çalışmada, Mardin merkezde (Artuklu) kurulmuş olan yerel derneklerin, kurumsal web sayfaları ana sayfa tasarım unsurları, görsel kimlik göstergeleri, kurumsal iletişim faaliyetleri, kurum felsefesi unsurları ve kurumsal yapı unsurları kriterleri esas alınarak incelenmiştir. Araştırmaya konu olan toplam 15 derneğin web sitelerinin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Araştırma sonuçları, özellikle ana sayfa görünümü öğelerinin bir istisna dışında tüm derneklerin web sayfalarında “ideal” tasarım kurallarına uygun bir şekilde hazırlandığını ortaya koymuştur. Ancak bununla birlikte, incelenen derneklerin web sitelerinin kurumla ilgili görsel kimlik göstergeleri açısından eksiklikler barındırdığı, kurumsal iletişim faaliyetleri ve araçlarının genel itibarıyla yeterli düzeyde web sitesinde yer almadığı, kurum felsefelerini ve kurumsal yapı unsurlarını yeterli ölçüde yansıtmadıkları göze çarpmıştır. Çalışmanın sonunda, ortaya konan eksikliklerin giderilmesinin önemi vurgulanarak hedef kitleleri ile daha etkin iletişim kurulabilmesi için derneklere öneriler sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler


kurumsal iletişim, kurumsal web siteleri, kurum imajı, dernekler, Mardin

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Akıncı Vural, Z. B. (2003). Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, İstanbul: İletişim Yayınları.

Bakan, Ö. (2008). Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet, (Ed: Ahmet Kalender, Mehmet Fidan), Halkla İlişkiler, Konya: Tablet Yayınevi, s.373-389.

Bevan, N. (2004). Usability Issues in Web Site Design. http://experiencelab.typepad.com/files/usability-issues-in-website-design-1.pdf. (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2018).

Boztepe, H. (2014). “Sivil Toplum Kuruluşlarında Halkla İlişkiler: Kurumsal Web Sayfalarının Bağışçı İlişkileri Açısından Fon Sağlama Aracı Olarak Kullanımı”, Erciyes İletişim Dergisi ‘Akademia’, Cilt:3, Sayı:4, s.150-168.

Chun, R. ve Davies, G. (2001). “E-reputation: The role of Mission and Vision Statements in Positioning Strategy”, Brand Management, Cilt:8, Sayı:5, s.315-333.

Cox, J. ve Dale, B. G. (2002). “Key Quality Factors in Web Site Design and Use, an Examination”. International Journal of Quality&Reliability Management, Cilt:19, Sayı:7, s.862–888.

Dündar, F. N. (2013). “Görsel Kimliğin Kurum İmajına Etkileri”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s.91-101.

Feinberg, R. ve Kadam, R. (2002). “E-CRM Web Service Attributes as Determinants of Customer Satisfaction With Retail Web Sites”. Internationl Journal of Service Industry Management. Cilt:13, Sayı:5, s.432-451.

Görkemli, H. N. ve Fidan, M. (2014). “A Study on Websites of Publicand Private Hospitals in Konya”, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Humanities and SocialSciences, Cilt:5, Sayı:6. s.1756-1760.

Güçdemir, Y. (2012). Sanal Ortamda İletişim Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, 2. Bask. İstanbul: Derin Yay.

Heath, J. (2012). Pointers On How to Create Web Sites That Work. http://www.viacorp.com/pointers.html. Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2018.

https://www.dernekler.gov.tr/tr/Anasayfalinkler/illere-gore-faal-dernekler.aspx (Erişim Tarihi: 15-25 Mart 2018)

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts. Erişim Tarihi: 10 Nisan 2018

Karamustafa, K., Biçkes, D. M. ve Ulama, Ş. (2002). “Türkiye’deki Konaklama İşletmelerinin İnternet Web Sitelerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Çalışma”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, s.51-92.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayınları.

Koçer, S. (2017). “Kurumsal Web Sitelerinin Kurum Kimliği Açısından İncelenmesi: En Çok Tercih Edilen Üniversiteler Üzerine Bir Analiz”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:10, Sayı:53. s.756-772.

Okay, A. (2003). Kurum Kimliği, Ankara: MediaCat.

Özkan, A. (2009). Halkla İlişkiler Yönetimi. 2. Bask. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

Özsunay, E. (1974). Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler. 3. Bask. İstanbul: Sulhi Garan Matbaası.

Rosen, D. E. ve Purinton, E. (2004). “Website Design: ViewingThe Web as a CognitiveLandscape”. Journal of BusinesResearch. Cilt:57, Sayı:7, s.787-794.

Ryan, M. (2003). “Public Relations and the Web: Organizational Problems, Gender, and Institution Type”, Public RelationsReview, Cilt:29, s.337.

Solmaz, B. (2004). Kurumsal Söylenti ve Dedikodu Türkiye’deki İşletmeler Üzerine Bir Uygulama, Konya: Tablet Kitabevi.

Tığlı, M. (2003). "Kurum İmajı Kavramı ve Sembolik Analoji Tekniği Yoluyla Marmara Üniversitesi'nin Kurum İmajının Belirlenmesine İlişkin Bir Uygulama", Marmara Ü. İ.İ.B.F Dergisi, Cilt:18, Sayı:1, s.245-256.

Turban, E., Lee, J., King, D. ve Viehland, D. (2006). Electronic Commerce: A Managerial Perspective. PrenticeHall, Upper Saddle River, N.J.

Uztuğ, F. ve Şener, G.(2012). Kurumsal İletişim. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Yılmaz, İ. (2008). “Kültürel Zenginlik Bakımından Mardin”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:29. s.86-101.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.