BANKA PERSONELLERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNE BAKIŞ AÇILARI: ÇORUM İLİ ÖRNEĞİ

s. öznur sakınç, bergen kakaç

Öz


Günümüzde sürekli ve hızlı değişim içerisinde olan bankacılık sektöründe, bankaların rekabet ortamına ayak uydurabilmek, getirilerini maksimum seviyede tutmak ve hedeflerine ulaşabilmeleri için performans değerlendirme önemli bir araç haline gelmiştir. Performans, bir iş veya görev ile ilgili önceden belirlenen şartlara, standartlara bu sorumluluklar yerine getirilirken uyulması ve bu iş veya görev ile ilgilinin beklenen amaçlara ulaşılma derecesidir. Performans değerlendirme ise performansı değerlendirilecek kişi veya kuruluşun performans ile ilgili yapmış olduğu çalışmalarını tüm yönleri ile ele alan bir yöntemdir.

Performans değerlemesi oldukça zor ve uzun çaba gerektiren bir süreçtir. Bu süreç performans değerlendirme çalışmaları, kurum tarafından personellerin performanslarının değerlendirilme aşamaları, personellere değerleme sonuçlarının iletilmesi ve de son olarak personellerin bu geri dönüş sayesinde kendilerini geliştirmek için yapabileceklerini planlaması gibi işlemleri kapsamaktadır. Görüldüğü üzere performans değerleme süreci sadece personelin ne kadar etkin çalıştığını ortaya çıkarmamaktadır. Kuruma verimliliğin artması için gerek faaliyetler konusunda gerekse personelleri konusunda yapılması gerekenleri planlama fırsatı verirken aynı zamanda personele de kariyer planlaması için yapması gerekenler konusunda yol gösterici olmakta ve kişiyi kendini geliştirme konusunda teşvik etmektedir.

Özellikle bankaların da içinde yer aldığı hizmet sektöründe çalışanların performans değerlemeye karşı tutumları çok daha önemli bir yere sahiptir. Bu sektörde çalışanlar müşteri kesimi ile direkt temas halindedir. Personelin çalışma ortamındaki memnuniyeti ve mutluluğu bir şekilde tutum ve davranışlarına da yansıyacaktır.  Önemli olan personellerin performans değerlendirme sürecine objektiflik, adalet gibi konularda güvenmesidir. Personel bu değerlemeye ne kadar güvenirse çalışma performansı o kadar artacaktır. Bu durumda bankanın faaliyetlerinin de kalite ve verimliği artacak ve de banka sektördeki rekabet gücünde de önemli bir avantaj sağlamış olacaktır. Bu çalışmada, banka personellerinin performans değerlendirme konusunda yaşadıkları sorunlar ve bu konudaki beklentileri araştırılmıştır. Araştırmada veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Anketler Çorum merkezindeki banka personellerine uygulanmıştır. Araştırma verileri SPPS programı ile analiz edilmiştir. Performansı etkileyen birçok sebep bulunmaktadır. Bunların başında çalışma ortamı, yöneticinin tutumu ve ücret gibi konular yer almaktadır. Analizden, personellerin kendilerini işlerini yapmada yeterli beceride gördükleri, aldıkları ücreti yetersiz buldukları ve yöneticilerle yaşadıkları sorunların performanslarını kötü etkilediği gibi sonuçlara ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Banka, Banka Personeli, Performans Değerlemesi, Personelin Performans Değerlemesine Bakış Açısı

Tam Metin:

PDF

Referanslar


ALTINTAŞ, H. (2016). ‘Kamu Kurumlarında Çalışan Performansının Değerlendirilmesi Ve Motivasyonuna Etkisi Üzerine Vergi Dairelerinde Bir Araştırma’ , T.C. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü , İşletme Eğitimi Ana Bilim Dalı, İşletme Yönetimi Bilim Dalı, yayımlanmamış, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016

ARDIC, O. (2012). ‘ BDDK Standartlarına Göre Bankalarda Performans Değerlendirilmesi: T.C. Ziraat Bankası Örneği’, T.C. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır

BİNGÖL, D. ‘Personel Yönetimi’, 3.Baskı. İstanbul: Beta Yayınları, 1997.

BOZKURT, A. (2009) , ‘Bankacılık Sektöründe Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Performans Değerlemenin Yeri’, T.C Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İşletme Eğitimi Anabilim Dalı, Bankacılık Eğitimi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009

ERDOĞAN, İ. ‘İşletmelerde Personel Seçimi ve Başarıyı Değerleme Teknikleri’, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1991.

Fındıkçı, İ. ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’, İstanbul: Alfa Yayınları, 1993

GÖKSU, N. (2003), ‘ İşgören Ve İşverenlerin Ücret Algılamalarının İşletme Performansına Etkisi: Kahramanmaraş Hazır Giyim Sektörüne Yönelik Bir Araştırma’, T.C Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya,2003

KALYONCU, T. (2010),’ Performans Değerlemesi ve Ücret Yönetimi Arasındaki İlişki: Teb Çağrı Merkezi Örneği’ , T.C. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı yayımlanmamış Yüksek Tezi, Edirne, 2010, s24

KAYNAK, T.vd. (2000). ‘İnsan Kaynakları Yönetimi’, İ.Ü. İşletme Fak. İ.K.Y. Ana Bilim Dalı, 2. Baskı: İstanbul, 2000

KELLEROĞLU, H. (2003). ‘Performans Değerlendirme: Çalışanların Performans Değerlendirme Uygulamalarından Beklentileri Konusunda Bir Alan Çalışması’, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, C.8 S.1 S.103-127 Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Nisan 2016; 9

ÖZÇELİK, A. (2000). “ Performans Etkinliği Üzerine Bir Holdinge Bağlı Kuruluşlarda Çalışanların Görüş ve Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma ”, Yönetim Dergisi, Sayı no: 35, 2000

ÖZDEMİR, İ. (2007). ‘Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, Performans Değerleme Yöntemleri, Performans Yönetim Tercihlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Model Önerisi’, T.C Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2007

PALMER, M. (1993). ‘Performans Değerlendirmeleri’, American Management Association, 1. Baskı. İstanbul: Rota Yayın Yapım Tanıtım, 1993

SAVURAN, H.(2013) .‘Bankacılık Sektöründe Performans Değerlendirme ve Bir Uygulama’, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri mühendisliği Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Programı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul,2013

TBB,(2016).’Türkiye’de Bankacılık Sektörü’. Available at: https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/7453/Turkiye%27de_Bankacilik_Sektoru_2013-2017_Mart.pdf, [Erişim Tarihi:10.12.2017].

UYARGİL, C. (1994). ‘İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi’, İstanbul: Şahinkaya Matbaacılık, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları, no:262, 1994

YÜKSEL, Ö, (2000).“ İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Fonksiyonlarından Başarı Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar ”, İnsan Kaynakları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya, 2000.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.