TİCARİ DIŞA AÇIKLIĞIN EKONOMİK BÜYÜME’YE ETKİSİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ

Ceyhun Can Özcan, İbrahim Özmen, Günay ÖZCAN

Özet


Bu çalışma yükselen ekonomilerde ticari dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşimi 1992-2015 dönem verileri ile incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla ticari dışa açıklık, kişi başı gayri safi yurt içi hasıla, sabit sermaye yatırımları, yabancı sermaye yatırımları gibi değişkenler arasındaki ilişkiler Dumitrescu-Hurlin Panel Nedensellik ve Emirmahmutoğlu-Köse panel nedensellik testleri yardımı ile analiz edilmiştir.

Analiz sonuçlarına göre, ticari dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasında Granger nedensellik ilişkisine rastlanmaktadır. Bireysel Granger nedensellik testi sonuçları ise Çin, Filipinler, Güney Afrika ve Romanya’da ticari dışa açıklığın ekonomik büyümenin farklı anlam düzeylerinde Granger nedeni olduğunu göstermektedir.


Anahtar Kelimeler


Ticari Dışa Açıklık; Kişi Başı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla; Sabit Sermaye Yatırımları; Yabancı Sermaye Yatırımları; Panel Nedensellik; Yükselen Ekonomiler

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.