Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi

Ercan YILMAZ, Ali Murat SÜNBÜL

Öz


Gönümüzde bireylerin, girişimcilikleri büyük önem kazanmıştır. Girişimcilik; emek, teknoloji, sermaye ve doğal kaynaklar
olarak sayılan üretim faktörlerini bir araya getirerek mal veya hizmet üretme eylemlerini kapsar. Girişimci ise; mal ve hizmet
üretmek amacıyla, pazardaki fırsatlarıdeğerlendiren, sermaye, doğal kaynaklar ve emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirerek
riski üstlenen kişidir. Bu araştırmanıamacı, üniversite öğrencilerinin girişimciliklerini ölçebilecek güvenilir ve geçerli bir ölçme
aracıgeliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu Selçuk Üniversitesinin farklıbölümlerinde okuyan 474 öğrenci oluşturmuştur.
Ölçeğin yapıgeçerliliğine ilişkin bulgular faktör analizi yöntemi ile sağlanmıştır. Temel bileşenler analizlerine dayalıolarak ölçeğin maddelerinin tek bir
faktörde (boyutta) toplandığıgörülmüştür. Ölçeğin güvenirliğine ilişkin bulgular Cronbach alfa (İç tutarlılık) ile sağlanmıştır. Bulgular ölçeğin iç
tutarlılığına ilişkin güvenirlik katsayısının yeterli düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Ölçek toplam puanlarında, öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre
manidar farklar bulunamamıştır.


Anahtar Kelimeler


Girişimcilik, öğrenci, üniversite

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.